תוכיאבו םישידח הניל ירדח
.םיהובג םיטרדנטסו
.שארמ תומוקמ ןימזהל שי
ןויע ימיו ןיסנכ
ימוחתניבה זכרמב
"בגנ"
רקוב הדש תשרדמב