תוינלכה תחירפ יגדעכדעיג
יעד יעדגע וקר חריע
יעגכ ידעגכיע יעדגכ ידע
תוינלכה תחירפ יגדעכדעיג
יעד יעדגע וקר חריע
יעגכ ידעגכיע יעדגכ ידע
תוינלכה תחירפ יגדעכדעיג
יעד יעדגע וקר חריע
יעגכ ידעגכיע יעדגכ ידע