תשרדמ שיא ,בל רב הירא
,הנש 30 הזמ רקוב הדש
רפסה תיבב םוליצ דמלמ
יתביבס ךוניחל ןוכיתה
.םוקמב

רבדמה לש דחוימה ופונ
,רקוב הדש תא בבוסה
,ןיצ לחנ תפשל רשא
םוקמה לא ותוא ךשמ
תא םגרתל וררועו
תרזעב ,תונומתל ויתויווח
.המלצמה תשדע


םוליצב םלתשה בל רב
"לאלצב" תונמאל הימדקאב
החמומ לצאו םילשוריב
.ןודנולב םוסרפ ימוליצל
תוכורעת רפסמ גיצה
.ל"וחבו ץראב םוליצ

תונורחאה םינשה עבשב
,ןוירוג ןב דוד לש וייחל
ותמלצמב בל רב דעית
שיא לש תושיגפו םיעוריא
רקוב הדש ץוביקב ןוזחה
.ןורחאה וירוגמ םוקמ -

רב לש םימדוקה וימובלא
ורוא"ו "רבדמה תריש" בל
החלצהל וכז "םלוע לש
ןה בחרה רוביצב ןח הלודג
םוחתב עוצקמ ילעב לצא
.םוליצה

לש ותדובעב החנמ וק
ירבד אוה בל רב
וטדנב ,יקלטיאה ףוסוליפה
איה תונמואה" :ה'צורק
הרוצו הרוצ שבולה ןכות
."ןכותב אלמתנ רשא

בל רב הירא לש רתאה