םיס"נתמל הרבחה       לארשיב שרחה םודיקל ןוכמה       לארשי -טניו'ג

חתפהל דמוע

העימש ידבכו םישרח םישנאל "םירופיס ירפסמ" סרוק

תילארשי םינמיס תפשב הבוט הטילש ילעב


.(תועש 3) ברעה תועשב עובשל תחא הנמייקתת תושיגפה

2003 רבמצד שדוחב ליחתי סרוקה
.ביבא לתב 2004 ינוי שדוחב םייתסיו

.ילמס םולשתבו הלבק תדעוו םע ןויארב תינתומ סרוקב תופתתשה

-ריבס הוחל ,לארשיב שרחה םודיקל ןוכמל תונפל שי םיטרפל


deafinisrael@hotmail.com :ל"אוד ,03- 6316891 :סקפב

30.10.03 דע המשרה **