Letter to the Ministry
To the Concerned Teachers and the group of teachers of native speakers, there is something you can do. A group of teachers has taken action to rectify the situation this year and compensate the students for their poor grades that weren't their fault at all. Please sign the following letter. Nina
20.07.2004 לכבוד גב' רונית תירוש מנכ"ל משרד החינוך פרופ' יעקוב כץ יועץ פדגוגי למשרד החינוך מר שלמה אלון מפמ"ר כלל משרד החינוך דר' ג'ודי שטיינר מפמ"ר לימודי אנגלית במשרד החינוך גב' ברכה מציאל יועצת פדגוגית, ארגון המורים מר ארז פרנקל יו"ר ועד ההורים הארצי זיו חן יו"ר מועצת התלמידים הארצית הנדון: בחינת הבגרות באנגלית תשס"ד שלום רב, בבחינת הבגרות באנגלית שהתקיימה השנה בפעם הראשונה במתכונתה הנוכחית (שיטת הצבירה) התקבלו ציונים נמוכים באופן משמעותי מהמצופה. תגובות נזעמות מכל רחבי הארץ הן עדות לחוסר שביעות הרצון והתסכול של מורים, הורים ותלמידים כאחד. ברצוננו להצביע על מספר בעיות: א. הבחינות המכונות E, F, G היו בנויות באופן בעיתי. לדוגמא, הבחינה המכונה Module E הורכבה משני חלקים: טקסט והבנת הנשמע. החלק הראשון שמשקלו 70% מהציון כלל רק 7 שאלות חלקן בעיתיות וקשורות זו בזו.טעות בשאלה אחת גררה טעויות בשאלות נוספות. ב. השאלות, שלכל אחת מהן ניתן משקל רב ביותר, לא היו ברורות והתשובות עליהן לא חד משמעיות. גם מורים מנוסים ודוברי השפה לא הצליחו להגיע להסכמה על כמה מהתשובות. לדוגמא, בשאלה 7 ב- Module E נשאלו התלמידים על טון הכתיבה של הטקסט. על שתיים מהתשובות יש עדיין ויכוח בקרב מורים המתקשים עדיין להגיע להסכמה. ג. הועדה שהחליטה על התשובות ה"נכונות" התעלמה מתשובות אפשריות אחרות ופסלה אותן לחלוטין. ד. חוסר גמישות מחד ומספר מצומצם של שאלות מאידך התבטא בציונים נמוכים במיוחד גם לתלמידים מצוינים שלא היה קשר בין ידיעת האנגלית שלהם ואופן הבנתם את הטקסט. ה. מספר שאלות במבחני E, F, G בחנו כישורים שאינם בהכרח קשורים לידע באנגלית. תלמידים אינטליגנטים חלקם דוברי השפה לא הצליחו לאתר את ה"תשובה הנכונה" על פי החלטת הועדה. ו. מיותר לציין שבחינה של הבחינה על פי חוקי הטסטולוגיה הייתה מוצאת שהבחינה אינה תקפה. ו. מורים קיבלו פרוט של מבנה הבחינה ודוגמת בחינה אחת לכל יחידה (MODULE) מהפיקוח לאנגלית. בקשות לדוגמאות נוספות נענו בשלילה על ידי משרד החינוך בתואנה של העדר תקציב. מורים נאלצו לגשש דרכם באפלה ולהשתמש בספרי שתי הוצאות ספרים ידועות שניסו להושיע ולצפות את מבנה הבחינה. כמובן שלשווא. מורים הכינו את תלמידיהם על פי נתונים אלו אלא שהבחינה שהתקיימה לא הייתה דומה לדוגמאות כלל ועיקר ועל כך אנו מוחים. ז. יש צורך דחוף למצוא פתרון למצב הבעייתי שנוצר השנה. לדעתנו פתרון הולם יהיה אחד משלושה: 1. מתן פקטור לכל התלמידים. 2. בדיקת המבחנים מחדש תוך התחשבות במגוון תשובות רחב יותר. 3. מתן משקל רב יותר לציון הבית ספרי או מתן בלעדיות לציון הבית ספרי. אנו מקווים כי הצלחנו לבטא את כעסנו ותסכולנו הרב מדרך התנהלות המבחן בשנה זו. בברכה,


If you wish to sign the letter, please fill in the following fields
.
*Name:
*Name of School:
*Email: