םירומה ןוגראל בתכמ

21.10.03 ,הפיח

'כל
לאיצמ הכרב 'בג
תילנויספורפה הקלחמה ר"וי
.םיידוסי לעה םירומה ןוגרא

תורגבה תניחבו תילגנאה תארוהב םייוניש :ןודנה

,.נ.ג

תנמ לע תאזב ךילא םינופ ,הפיח זוחמב תילגנא יזכרמ ,הטמ םימותחה ונא
תינכת לש ידיתעה המושיימ םיעבונה תויעבלו םיישקל ךביל תמושת תא תונפהל
.תילגנאב (םיטקייורפהו הריבצה תטיש) NBA - ה
:תואבה תודוקנה ולע 20.10.03 -ב ונמייקש שגפמב

תוריהב רסוחו הכובמ ,לובלב תשוחת תילגנאל םירומהו םיזכרמה ברקב תמייק .1
ומייקתהש תורמל הב תורושקה תובר תולאשל הנעמ אצמנ אלו תינכתה םושיי יבגל
.אשונב תויומלתשהו םינוש םישגפמ

ירפס תיבה ןויצה בושיח .תנבומ יתלבו תבכרומ הריבצה תינכת לש דוקינה תטיש .2
.הרומה לע השקמו ריהנ וניא ,ךבוסמ תינכתה לש םינוש םיבלשב

,םייביצקת םימוצמצ לש הלא םימיב .תינכתה עוצבל םיכורע םניא רפסה יתב .3
םוליצ רשפאל ףאו תינכתל םימיאתמה םישדח םירפס קפסל רפסה יתב םישקתמ
.ללכב םא ,תקפסמ הדימב לופכשו
לטנ הז יוניש הווהמ ,םמצעב םירפסה תא םישכור םידימלתה םהבש רפס יתבב
.תאז השק הפוקתב םירוהה רובע ףסונ יפסכ
תוירפס ןוגכ תושרדנה תויתשתה תניחבמ םיכורע רפסה יתב בור ןיא ,ןכ ומכ
ןיא םהבש רפס יתב ףא םנשי .תינכתה תושירד תא תומלוהה בשחמ תודבעמו
.בשחמה תודבעמ תקוזחתל ביצקת
רובעל םיצורה םידימלתל רובגת ירועש תתל הצילממ תינכתה יכ ןייצל שי
הלא םירועש בוצקתל תעדה תא תנתונ איה ןיא ךא ,הנשמל תחא הלודוממ
.תאז םימוצמצ תפוקתב

תיביטנרטלא תרגסמ לש המויק יא איה ןורתפ הל תקפסמ תינכתה ןיאש תויעבה תחא .4
.ב"י התיכ םות ינפל תולודומה לכ תא ומייסיש םידימלת םתוא רובע
ךותב ואצמי םידימלתהש יוארה ןמ ,תיתרבחו תינוחטב תוביצי רסוח לש הפוקתב
רפסה יתב לע תיביטנרטלא תרגסמ לש התמקה תלטה .ידומיל ףצר םייקתיו תרגסמ
.םהמ םישרדנה םייביצקתה םימוצמצה םע דחא הנקב הלוע הניא

הלולע תילגנאל םירומה לש םתרשמש אוה הניחבה הנבמ יונישמ עמתשמה .5
ידומיל תא םייסל םידימלתו םירוה דצמ ץחלה רבגיש לככ ,ןמזה ךשמב םצמטצהל
.רשפאה לככ םדקומ תורגבה תוניחבל תשגלו רשפאה לככ רהמ תילגנאה

תותיכ לע הלח הריבצה תינכתל םידימלת תשגה ,ךוניחה דרשמ תעיבק יפ לע .6
תחקפמה םע םייקתהש שגפמב ,תאז םע דחי .תירפס תיב הטלחה יפ לע תומלש
םאש ,תורשפאה התלעוה ,21.9.03 -ב ,דמלמ םירמ 'בג ,הפיח זוחמב תילגנאל
ב"י התיכ םות ינפל ומצע תוחוכב תורגבה תניחבל תשגל הצרי דדוב דימלת
תא ס"היב לע תופכל חילצהל וירוה םילולע ,תאז תושעל ול רשפאי אל ס"היבו
םידקת רצווהל לולע ,הז הרקמב .צ"גב תטלחה תועצמאב הניחבל דימלתה תשגה
.רפסה יתבב תילגנאה ידומיל ךרעמ לכ תא רערעיש

קלחל ףילחת םיווהמ םניאו תפסונ הלטמ םניהש םיטקייורפ ינש תללוכ תינכתה .7
תויונמוימה תיינקה לע ףסונ סמוע הווהמ טקייורפה לע הדובע .דמלנה רמוחה ןמ
.תפטושה הארוהב אליממ תושרדנה

תוסומע תותיכב תרגתאמו תיניצר הרוצב תושעהל לוכי וניא םיטקייורפה עוצב .8
.רפסה יתבב םויה םימייקה םיבאשמה תרגסמבו םידימלת 40 לש
ןיאו טנרטניאל רושיק וא בשחמ םתיבב ןיאש םידימלת םנשי יכ ,ןייצל םג שי
.טקייורפה תושירד לע תונועה ןויע תוירפס םהירוגמ םוקמב
םירוזאמ םידימלתל םיססובמ םירוזאמ םידימלת ןיב רעפה קימעהל לולע ,ךכל יא
.םיססובמ תוחפ

יכרדו הדימל תויוקל ילעב םידימלת לע תעדה תא תנתונ תינכתה ןיא .9
.םתובלתשה

תינכתה יפל םידמלמה םירומל םיעיגמה םילומגה יבגל תוריהב יא תמייק .10
לכ ןיאש הדבועה לע ףסונב תאזו ,םינוש םידעומב תורגבה תניחבל םישיגמו
.םירומה ןמ תשרדנה תפסונה הדובעה לע לומגת

תינכתה תא םשייל ונתלוכיב קפס םיליטמ ונא ,ליעל רומאה רואל
לועפלו ןתינ רשא לכב ונידיב עייסל השקבב ךילא םינופ ונא .תיחכונה התנוכתמב
.ךינפב ונילעהש תויעבה ןורתפל

תכרעמב םירומש תומשה


:םיקתעה
תילגנאה תארוה לע תירמפמ - רנייטש ידו'ג 'בג
הפיח זוחמ תחקפמ - דמלמ םירמ 'בג
םיידוסי לעה םירומה ןוגרא - הפיח ףינס תריכזמ - רפש הבהז 'בג
תיגוגודפה תוריכזמה רוי - ץכ בוקעי פורפ
םירמפמה ףגא להנמ - ןולא ומולש רמ