הבחינה בעל-פה לתלמידים בעלי לקויי למידה במועד קיץ תשס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך, התרבות והספורט
המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת אנגלית


ירושלים, כ"ט ניסן, תשס"ד
20 מאי, 2004
127הנחיות לבחינת הבגרות באנגלית:
הבחינה בעל-פה לתלמידים בעלי לקויי למידה במועד קיץ תשס"ד


שימו לב: הנבחנים נבחנים רק על המטלות המפורטות להלן

5 יח"ל 908653, 09
4 יח"ל 908643, 81
השלמה מיח"ל אחת ל-3 יח"ל 016222
1 יח"ל 016101
3 יח"ל אקסטרני 82
שאלון א' MODULE A 016102
שאלון ב' MODULE B 016103
שאלון ג' MODULE C 016104
שאלון ד' MODULE D 016105
שאלון ה' MODULE E 016106
שאלון ו' MODULE F 016107
שאלון ז' MODULE G 016108
הנחיות כלליות לגבי הבחינה בעל-פה באנגלית
5 יח"ל 908653, 09
1. הבנת הנקרא - הקטע הארוך: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את ארבע הפסקאות הראשונות ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 1(a), (a)2, 3(a).
2. הבנת הנקרא - קטע קצר א' (עמ' 8): על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את כל הקטע ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 5(a) , 5(b), 5(c) (חצי המטלה), ( 5(d.
3. מטלת כתיבה: על התלמיד/ה לבחור אחד משני הנושאים, לכתוב 100 - 120 מלים, ולהקריא מה שכתב בפני הבוחן.
4 יח"ל 908643, 81
1. הבנת הנקרא - קטע קצר א' (תשובות בעברית / ערבית): על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את כל הקטע ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 2, 3, 4, 5 (חצי המטלה).
2. הבנת הנקרא - הקטע הארוך: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את שלוש הפסקאות הראשונות, ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 8(a) , 8(c), 9(b), 9(e).
3. מטלת הכתיבה: על התלמיד/ה לכתוב 70 - 80 מלים, ולהקריא מה שכתב/ה בפני הבוחן.
השלמה מיח"ל אחת ל-3 יח"ל 016222
1. הבנת הנקרא - תשובות בעברית / ערבית: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את שלוש הפסקאות הראשונות, ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 1 (חצי המטלה), 2, 3, 4, 5 (חצי המטלה).
2. הבנת הנקרא - תשובות באנגלית: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את שורות 1-16 בהודעה בעמ' 6 ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 8(b) , 8(c), 8(d), 8(e).
3. מטלת הכתיבה: על התלמיד/ה למלא את כל המטלה. התלמיד/ה רשאי/ת לומר את תשובתו/ה בעל-פה, או לכתוב את התשובה, ולהקריא אותה בפני הבוחן. ניקוד מטלת הכתיבה: 3 נק' לכל סעיף.
1 יח"ל 016101
1. הבנת הנקרא - קטע ראשון: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את הקטע בעמ' 2, ועל התלמיד/ה להשיב על כל השאלות חוץ משאלה 1(d).
2. הבנת הנקרא - קטע שני: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את המכתבים מס' 1, 2, 3 ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 2(a) (חצי המטלה), 2(b), 2(c), 2(d), 2(f).
3 יח"ל אקסטרני 82
1. הבנת הנקרא - תשובות בעברית / ערבית: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את שלוש הפסקאות הראשונות, ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 1 (חצי המטלה), 2, 3, 4.
2. הבנת הנקרא - תשובות באנגלית: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את הקטע בעמ' 12, ועל התלמיד/ה להשיב על כל השאלות חוץ משאלה 10(d).
3. מטלת הכתיבה: על התלמיד/ה למלא את כל המטלה. התלמיד/ה רשאי/ת לומר את תשובתו/ה בעל-פה, או לכתוב את התשובה, ולהקריא אותה בפני הבוחן. ניקוד מטלת הכתיבה: 2 נק' לכל סעיף.
שאלון א' MODULE A 016102
1. הבנת הנקרא - קטע ראשון: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את הקטע בעמ' 2, ועל התלמיד/ה להשיב שאלות: 1(a), 1(c), 1(d), 1(f) (חצי המטלה).
2. הבנת הנקרא - קטע שני: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את כל המכתבים חוץ מהמכתב השלישי (התחתון משמאל), ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 2(a) (סעיפים i ו-iii), 2(b), 2(d), 2(e).
שאלון ב' MODULE B 016103
1. הבנת הנקרא: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את הקטע בעמ' 2, ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 1 (ארבע המשבצות הראשונות בטבלה), 3.
2. מטלת הכתיבה: על התלמיד /ה לבצע את מטלת הכתיבה במלואה.
שאלון ג' MODULE C 016104
הבנת הנקרא: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את שורות 1-16 בקטע בעמ' 2, ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 1 (חצי המטלה), 2 (חצי המטלה), 4 (שתי המשבצות הראשונות בטבלה: העליונה, והשמאלית שמתחתיה).
שאלון ד' MODULE D 016105
1. הבנת הנקרא: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את הקטע בעמ' 2 בלבד, ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 1 (חצי המטלה), 2, 3 (חצי המטלה).
2. מטלת הכתיבה: על התלמיד/ה לכתוב 60 - 70 מלים, ולהקריא מה שכתב/ה בפני הבוחן.
שאלון ה' MODULE E 016106
הבנת הנקרא: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את שורות 1-18 בקטע בעמ' 2, ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 1, 2, 3, 6.
שאלון ו' MODULE F 016107
1. הבנת הנקרא: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את שורות 1-13 ואת שורות 19-28 בקטע בעמ' 2, ועל התלמיד/ה להשיב השאלות: 1, 3.
2. מטלת הכתיבה: על התלמיד/ה לכתוב 70 - 80 מלים, ולהקריא מה שכתב/ה בפני הבוחן.
שאלון ז' MODULE G 016108
1. הבנת הנקרא: על הבוחן להקריא לתלמיד/ה את שורות 1-26 (עד סוף המשפט שמתחיל בשורה 25, ( ועל התלמיד/ה להשיב על השאלות: 1, 3 (חצי המטלה).
2. מטלת הכתיבה: על התלמיד/ה לכתוב 70 - 80 מלים, ולהקריא מה שכתב/ה בפני הבוחן.
הנחיות כלליות לגבי הבחינה בעל-פה באנגלית
1. אורך הבחינה בכל הרמות הוא שעה אחת לכל שאלון במבנה הקיים, ו- 25 דקות לכל שאלון במבנה הצבירה.
2. התלמיד איננו נבחן בקטע של הבנת הנשמע המשודר ברדיו.
3. חישוב הציון ייעשה על פי הכללים האלה:
א. יש לחבר את סך כל הנקודות האפשריות במתכונת המיוחדת של הבחינה
בעל-פה, לפי ההנחיות לעיל.
ב. יש לחבר את הנקודות שהתלמיד צבר.
ג. יש לחלק את סך הנקודות הנכונות בסך הנקודות האפשריות ולהכפיל את
התוצאה במאה. לדוגמה: אם סך כל הנקודות האפשריות הן 70,
והתלמיד קיבל 45 נקודות, החישוב הוא כדלקמן: 64 = 100 x 45/70.
4. יש לדווח את תוצאות המבחן על גבי טופס 9540 עם הכותרת בצבע צהוב לתחנת הקליטה שלושה ימים לאחר מועד הבחינה. לא יישלח מחוון לבתי הספר.
5. העתק מטופס 9540 ושאלון הבחינה יש לשלוח למפמ"רית על הוראת האנגלית: משרד החינוך, ירושלים 91911.
6. על בית הספר לקבל אישור הבוחן/ת מהמפקח/ת על הוראת האנגלית של בית הספר. הבוחן/ת אינו/ה יכול/ה להיות המורה של התלמיד/ה.