מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט
המזכירות הפדגוגית
אגף מפמ"רים
הפיקוח על הוראת האנגלית


ירושלים, ‏י"ג כסלו תשס"ד
‏08 דצמבר 2003
262
לכבוד
מנהלי בתי הספר העל-יסודיים
צוות המורים לאנגלית


שלום רב,


הנדון: יישום מודל הצבירה בבחינות הבגרות באנגלית – עבודת הפרוייקט

לאור המשוב מחלק מציבור המורים להוראת האנגלית על קשייהם ביישום עבודת פרויקטים בכיתותיהם, התקיימה ישיבה ביום 30 בנובמבר בין נציגי ארגון המורים ומשרד החינוך בה הוחלט:

1. בשנה"ל תשס"ד, תלמידי כיתות י' - י"א ובשנה"ל תשס"ה, תלמידי כיתות י"א-י"ב, הנבחנים בבחינה בעל-פה ייבחנו על פרויקט אחד בלבד, אותו יביאו עמם לבחינה. התלמידים יציגו לפני הבוחן/ת את הפרוייקט ויענו על שאלות הבוחן/ת על עבודתם. הבחינה תכלול גם את הראיון המורחב (extended interview). ציון הפרויקט לא יחשב בציון הבית ספרי של התלמידים. הנחיית עבודת הפרויקט תתבצע לפי שקול דעתו המקצועית של המורה.

2. משנה"ל תשס"ה, תלמידי כיתה י' של אותה שנה ייבחנו בבחינה בעל-פה במהלך שנות לימודיהם (כיתות י'-יב') באותה מתכונת המוזכרת לעיל בסעיף 1. ציון הפרויקט ייחשב לתלמידים אלה כ- 30% מאחד השאלונים (10% מהציון הבית ספרי) כפי שמפורט ב- NBA Handbook (2003). הנחיית עבודת הפרויקט תתבצע לפי שקול דעתו המקצועית של המורה. הפרויקט יהיה חלופה לבחינת הסמסטר או הטרימסטר.

3. לגבי מטלות הכתיבה בבחינות הבגרות, נדחתה לפי שעה המטלה של כתיבת מכתבי semi-formal .

4. במשך שנה"ל תשס"ה תבחן מידת הטמעת עבודת הפרויקטים בשדה וכן ייבחן שנית, נושא הרחבת מספר הפרוייקטים.

אני מקווה שהכנסת עבודת פרויקטים בשלבים תעזור למורים לאנגלית ביישום תוכנית הלימודים. הפיקוח על הוראת האנגלית רואה חשיבות רבה בעבודת הפרויקטים היות והיא משקפת את עקרונותיה של תכנית הלימודים ומקנה הזדמנויות לימודיות מגוונות להשגת הסטנדרטים. לכן הפיקוח מעודד מורים המעוניינים להרבות בעבודת הפרויקטים.


ניתן לפנות לפיקוח על הוראת האנגלית לקבלת עזרה בכל הקשור למודל הצבירה.


בכבוד רב,

ד"ר ג'ודי שטיינר
מפמ"רית על הוראת האנגלית

העתקים:
• פרופ' יעקב כץ, יו"ר המזכירות הפדגוגית
• מר שלמה אלון, מנהל אגף המפמ"רים
• רן ארז, יו"ר ארגון המורים
• גב' ברכה מציאל, יו"ר המחלקה הפרופסיונאלית - ארגון המורים
• המפקחים על הוראת האנגלית