.הטמל תודשה תא אלמל אוה תושעל םכילעש לכ םירקבמה רפסב םשרהל ידכ
ןכמ רחאלו Tab שקמ תועצמאב יוצרה הדשל ורבע ,תירבעב בותכל תנמ לע
.תדלקמה לש ינמיה קלחב CTRl+Shift :םישקמה לע ושיקה
:םש
:Email תבותכ
:בושי וא ריע
:ץרא
:תועצהו תורעה