טווינב בגנה תופילא
2010 - 9 'סמ
ח"מלפ רגה "ליבשב"

רגה ליבשב

ח"מלפ רגהל הרכזאה
13:00-ב 4.1.2008 ךיראתב ח"סשת תבט ו"כ,'ו םויב
רגה "ליבשב" טווינה
15.2.2008 ח"סשת טשב 'ט-םייקתי

רגה תובקעב םיטוונמ

ש"ע עבט תרימש עובש
ח"מלפ רגה

לחץ לתמונה בגודל מלא


ישיא

תועדומ חול 

"רגה םורופ"

רגהל תורושקה תובותכהביבסה תוכיא ירתא
םייח ילעבו עבט ירתא
טווינ טרופסו םיינפוא ירתא

םייח רופיס רגה
רגה ליבשב םיבתוכ
תונותיע יעטקרתאל רגה לע והשמ בותכלו תועצהל