רגה תאמ - ?יליבשב רבדמה והמ


:רבדמו םדא תנדס
- יליבשב רבדמה והמ
טלפמו תיב אוה יליבשב רבדמה
.העלבהלו עגרהל םוקמ אוה
עוגר הכ ,ילש ישפנה טקשה אוה
.םעור וב ברועה לוק קרש ,םמודו טקש
תורבחתה ןתונ ,הארשההו שפוחה רוקמ
.ךמצע ךותל
'ה לש וחוכו ודי תא למסמ אוה
.םימיהדמהו םיאלפומה עבטה יאלפ תאו
הרעס שי ךייחבשכ - תוביצי למסמ יליבשב רבדמה
האורו רבדמל ךלוה התא - הקעומ ךל שי םתס וא
הביצי תדמוע הנדוע רבדמה תנומתו ,חורב תבשונ ךפרועב יכ
.הנתשה אל הב רבד םושו
בחרמה לא טיבמ ,דבל ךמצע תא אצומ
!ירשפא דוע לכהש ןיבמו יפוסניאה
!ישפוח םדא-ןב התאו
וזה הנומתה יל הטורח ,רבדמה לע תבשוח ינאשכ
שוגפא ימ תאו ךלא ןאל הנשמ אלש תעדוי ינאו ,שארב
.שארב דעל יל היהת וזה הנומתה
ךותב הנש 16 שארב יל היהש רכומהו בוטה תא למסת
.רבדמה
ימצע אצמא ינא - רק םעפ יא יל היהי םאו
.רבדמה םוח לא תרזוח