רגה לע םיבתוכ םירבח

םילימה רוציקב ןמזה רוציקב /רגהל םיריש
.תייה אל תאו קוצמה לש תודרומבו תוילעב םירהה ינפואב ונסט לומתא
.ונתוא תפקוע ךתוא יתעמש תושקה תוילעב
.לויט םתסב וא ןלוג הצוחב ,בגנ הצוחב :םעפ ומכ
.הנושאר תייה דימת
.תכייחו טקשב תרבע
.הענצבו טקשב תישע תופיקע םג יכ
.הלעמל הלודגה הילעב ונתוא תפקע ראוניל - 18 ב םג
.םעפ ומכ טקשב תפקוע ךתוא עמוש ינא םימעפל
,בדנ תאו אמיא תא הלעמלש איהה תיפצתהמ ידדועת
.תולודגה תודיריב דחוימבו.ףרוח יכ - רירגס םה םימיה בור תכלהש זאמ
.םינפבמ וא ץוחבמ םה הלעמלש םיננעה םא עדוי אל ינאו
.תפיז שממ ,ןנועמו רירגס לבא
םירוחשה םיננעה וראשיי אוביש ץיקב םג םאה
.תיקלח ןנועמ תוחפל היהי ילואש וא


.הרבעתה לעי תכלהש העשב וא םויב ילואו עובשב קוידב
.הזה השקה רבעמה לכ ילב ןאכ רוגל אובל תלוכי
.אתבסהו אבסהו חאהו אמיא תא רעצל ילב
.לגלגתהלו לופיל ילב .שקבל תלוכי
.ונלש המשנ - לוגלגו הליפנ ילב


.דואמ החולמ התשענ ילש תילטה
"עמש" תאירק ןמזב םייניעה לע חינמ ינאש םוקמב דחוימב
.תילטה תא תוחילממ תועמדה רקוב לכ
"...לארשי עמש" :קזח רתוי קעוצ ינא זא
ןיינע הזמ ישעת לא קעוצ ינאש תעמוש תא םא
!דחא 'ה ונהולא 'ה יכ
?תא הפיא לבא


.הקזח הנומא לש שלח שיא ינא
.ומש ךרבתי םשב הנומא
"?שלע - זיזעל הינוד לומ - א" :םירהה לומ קעוצ ינא םוי לכ
.הקזח הנומא לש שלח שיא ינא יכ ,קזח רתוי קעוצ ינא וישכע םגו
.הרק המ ריבסהל עדוי אל ינאשכ דחוימבו
."זיזעל הנלומ"ב הקזח רתוי דוע הנומא לש שלח רתוי דוע שיא השענ ינא


."ברדית לדנורוקלו לזנית תבט יד זלט"
.םומיח תורשפא אלל תיבב רק היהשכ םירמוא אתבסו אבס ויה ךכ
.םומיח ןיא ,וב הרג תאש ,תורבקה תיבב וישכע
זועה אולמב תבשונ םיצרפה חורו רתוי רק השענ תבט לש רופכהו
.םמחיש ימ ןיאו הבצמה לע
:תרמואו הכוב אתבס תא יתעמש בושו
."לזנית תבט יד זלט"
."םעל קד יד לזמל קד חיתי"ו
.םילימה תא ןיבמ ינא וישכע

!ןמיס
.םינמיס שיש רמוא אסיוס ברה םג
."רגה - הכזה הרענה תלודג"ל םידחוימ םינמיס
?ךכ דיגי םואתפ המ זא הריכה אל אוה
.םינמיס תתנ ול םג יכ :ריבסיו
,םיינעל תולבאה תדועס תא קלחש םויב
תושפנ תבורמ תכרצנ החפשמ יארקאב אצמ
.ךתוא הפטשש תרהטמה לש החפשמ דועו
הרכשכ הל םלשל ךל אצי אלש ןוויכמו
.ךלש םילבאה תדועסמ הל תחלש
,הפקהב םיבויח םוש ריאשהל ילבמ הלעמל תילע
.היינעה תרהטמל אל וליפא


!ןמיס דועו
,אוהה לובמה ירחא עובש קוידב
.םיראווח לחנמ שוא'ג הלע ,העשה התואב ילואו םויה ותואב
.םימשה תובורא וחתפנש רחא אבש ,ןופטישב םרז לחנה
,םשג יננעב םימוטא ויה םיימשה לכ
.תדקוממ תחא ןרק לש הרהנ התייה בקע ןרק לע קר
.איהה המדאה לע הלפנש הניכשה לש ןרק ילוא
.ןופצל הלקעתהו תינועבצ תשק התלע איהה ןרקהו קוצמה ילגר םודהל
,תחא רוא ןרק האיבה םג םעפהו "לובמה ירחא" לש תשק יהוזש רמוא שוא'ג
.םירוחשה םיימשה לומ הסירתהש

!ןמיס דועו
,םילותחו םיבלכ תבורמ החפשמ הל שיש תירירעה השיאה
,הלש םיבלכלו הל גאדיש ימ ןיאש תבשח יכ הדובע הל תרדיסש
.המשנ רנ הקילדה ,אוהה ןוסאה רחאלש שמאב יכ ,הרפיס
.הממי לש המשנ רנ
.הממי עברב ילוא תוריהמב ףרשנו ההובג הקובאב רעב אוהה רנה ךא
,איה תא תרבגומ היגרנאב הרעבש הבהלהו ךלש רואה אוה לודגה רואה :השרפ איהו
.רהמו קזח תרעבש איה תא
רוחש חיפ תראשה ,ילש בלה לשו אוהה רנה לש ןפודה לעו
.תע םרטב הפירש לש
רגה - תא הסינ םיהולאהו הלאה םירבדה רחא יהיו
.ךילא רמא רשא םירהה דחא לע ילע :רמאיו
.התלע איהו


תודרומהו - תולעמה ריש
םירהה לא יניע אשא
?ירזע אובי ןיאמ
.אב אל ירזעו
ךילגר וטמ םש
תוומלצ איגב תכלה
.היוור יתעמדו


.דימת טעמכ רוחבל תעדי
.דלוויהל ןכיה רוחבל תעדי
.םיניוצמ חאו אמיא רוחבל תעדי
.תומל ןכיה רוחבל תעדי
,תושדחתההו החירפה תנועב תומל תעדי
תובצמ םיקהל םיחמומש םירבח רוחבל תעדיו
.םישולשלו העבשל ,היוולהל חונ םוי :ישיש םוי תא תרחב וליפאו
.טעמכ - םלשומ לכה
......תספספ תצק אבאה ןיינעב קר
.ךרובעב - רפתשהל ץמאתמ ינאש תוארל הלוכי תאש הווקמ


,ללכב יתיכב אל םעפ
,טעמ תוכבל יתדמלו "העבשה" ימי ואב
.דוע תוכבל יתדמלו "םישולשה" ימי ואב
,דבכ עלס ךילע ונחנהו ללוגה תא ךילע ונרגסש וישכע
.הברה הכוב ינא ,תישחומ הכ התשענ ךתכילהו
.םוקמוש עצמאב םיינפוא לע דבל בכור ינאשכ קועצל יתדמל וליפא
"ןלהסו ןלהא" ירבעל קעוצו רושבה לחנב וא העוקפ לחנב להואהמ יוודב אצוי קזח קעוצ ינאש םעפ לכב
"ןלהסו ןלהא" קעוצו הרזחב ףפונמ ינאו
.רבע ,םימודאה םיינפואה םע ,עגושמה וליבש יכ עדוי ינאו
.ךילע ןורתי יל שי
ילע תילע םימוחתה לכבש תורמל
ןייוצמ ינפוג רשוכ םע ,הפי ,תנייטצמ הדימלת תייה יכ
.תוחפ הברה יתייה ינאו
.ךילע דחא ןורתי יל שי ,לבא
ירבקת ןכיה תעדי אל תא
.ינא ןכיה עדוי ינאו
.ךדילש הקלחב היהא ינא
.רשפאש בורק יכה םוקמב
.תלפנ ונממש קוצמה תא םיאור םשמש עדוי ינאו
.ךייתושארמל ונחנהש הלודגה ןבאב רוחה ךרד ותוא םיאור
.תבש וילאו תאב ונממ רבדמה לש "תפומה תריצי" לעו םלועה לע ךלש תפקשמה ךרד ףיקשהל אובא ,הארי אל שיאשכ חרי תולולבש רשפאתי םא