םייח רופיס רגה

הימי ימדב רופיס - רבדמה לא האב רגההכ דמימ שופתל הלכי והשמו הרשע שש תב הרענ ךיא עדנ אל םלועל
.התוא בבוסה לעו םלועה לע קימעמו יארחא ,רגוב
ירדס לש םינושארה תומוקמבש ,הרענ איבמ קוידב המ עדנ אל םלועל
לש םישלחלו היגולוקאל ,םייח ילעבל הגאד ויהי ,הלש תויופידעה
.הרבחה
,תואקתפו םיבתכמבו הירבח לש תויודעב דעותמ רבדה היה אל ול
ינימ לכב ונמצעל בותכל םיגהונש , "םיסומכ תודוס"ב המצעל הריאשהש
םיעדוי ונייה אל ,םירומש םינמויו תושקשוקמ תורבחמ לש םילפק
.םינמאמ אל אלממו
םלועמ םילילאהו םירמזה ,שובלה תא תורגבתהה ליגב םיבהוא ונבור
.םירוזיחל שדקומ ןמזה ןמ רכינ קלח ןבומכו טרופסה
הייח לש דואמ םימדקומ םיקלחב וללה תויגוסה לכב העגנ וליאכ רגה
'ט התיכב רבכ .הרשעה ליג ךותל תיקנע ךרד תציפק התשעו םירצקה
ברע א"י התיכ דע ומצעתהש םירבד .םלוע לש ומורב םירבדל העיגה
.התומ
המש רידאהל ידכ "םיחפונמ" םירבד םיבתוכ ונאש השגרה ונל ןיא !אל
.תע םרטב המלועל הכלהש הריקי לש
לבקל תנמ לע אלשו התוהממ קלחכ וללה םילענה םימוחתב העגנ רגה
.סרפ
:ויה תוסחייתהו הצרמ ,הנמז השידקה םהלו הבהאש םיאשונה

הפסא וז הבהא תרגסמב .םייח ילעבל ץק ןיא דע הבהא -
ופסאנש םילותח 4 הלדיג התומ ןמזב .םיאכדנו םיאכלח םייח ילעב
םייח ילעב לדגל היחא בדנ םע הגהנ הירוענ רחשב דוע .בוחרה ןמ
הרמששכ תחא םעפ .יתמוק בר "ןומרא" םהל הנבנש םירגוא :םינווגמ
םיצעהמ הדרי הלודג תמשנת ,םיבולכה יוקינ ןמזב ,ץוחב םירגואה לע
"הדירי" האר אלש ימ.ונלוכ תא םלהב הכה הרקמה.םהמ דחא הפטחו
לכ ,הליל ותואב ,ךכ רחא .הזה הזחמה ןיבי אל ופרט לע סרוד ףוע לש
ובש ררמצמהו םישרמה עוריאב תוזחל ואב הדש רפס תיב יכירדמ
ירבכע ונאבה תואבה םימעפבש קר .םירבכע תיקנע תמשנת תסרוד
הזכ סחי ולביק תובנראה .בדנו רגה ולדיג תובנרא םג .םינבל הדבעמ
לכב ומכו .תיבל ץוחמ לזרב בולכ םהל םיקהל ונצלאנו וברתהש םח
לש דייצה יבלכ .םייח ילעב לודיג רעצ לש המוארטה האב רדהנ רופיס
וטושפ - וערקו םיבולכה תא תוארפב וצרפ םינכשה גרבדלוג תחפשמ
,יטמוארט היה אוהה הזחמה .םירזגל םייחה ילעב לכ תא - ועמשמכ
.עשי ירסח םייח ילעב לע ןגהל ךרוצה תא ,בדנו רגה לצא רצי הארנכש
הדמעש עגרמ תינוחמצ תויהל הלחה רגהש ,תוביסה תחא הארנכ וז
שגרה םע.ותמוהו וטחשנש םייח ילעב לוכאל זעהל הלכי אל .התעד לע
םע התהדזהו לאנויצרה תא םג הליעפה איה ,רגהל האיכ ,דדחתהש
ןפוא ותואב .םיניפלודב םיעגופש הנוטה ידייצ לומ םישועש קבאמה
םירצומ וא תוחשמב שמתשהל אל לש תועדומה תא רידחהל הלעפ
הקומעה תועדומה ךותמ תאז לכו ,םייח ילעבב םייוסינ םהב ושענש
.םייחה ילעב רעצ תועמשמ לש
היגולוקאב םיעגופש םירישכתב שומישב םג הקבאנ
לקנב םירזחוממ אלש םירמוחבו ןוזואה תבכשב םיעגופה םיטנרודואדכ
. התשיג תא התפכ אל םלועל אלמ ןפואב תינוחמצ תויהל הרחבש יפ לע ףא יכ ריעהל שי
רשב וא הנוט הדיל ונלכא,ןחלוש ותואבו החורא התואב.רחאה לע
הקומע תועדומ לש בולישה .םיינוחמצה םיטלסה תא הלכא איהו
תאלפנ איה " רחאה תלוזל תונלבוסו דחמ היגולוקאה יאשונל
דמיל רגה תא ובבסש םירגובמה ןמ והשימש בשוח אל אבא ."וניניעב
,רבצנ יתביבסה עדיה .היתובקעבש תונתעדהו וזה הנשמה תא התוא
.טלחהב הלש םיישיא םה המנפההו תולשבה ךאםיפונה לומ הדלונ רגה יכ ןוכנ :ץראה ךרדו לויטה תבהא -
םג ןוכנ .םישתכמה ץרא לש תישארב יפונבו םיניצה קוצמ לש םירגמה
םיליעפ םירוה לש תבכ ,עבטה תנגהל הרבחב הרבחכ הלדג רגה יכ
תויוליעפב ,הדובעב ) :עבטה תנגהל הרבחב
רגה יכ םג ןוכנ .ץראה יבחר לכב םילויטה תבהא םתסבו תוירוביצה
ןב תשרדמ לש יתביבס ךוניחל ןוכיתבו ןיצ ידוסיה רפסה תיבב הדמל
רגה הלידגה ,וללה תודבועה לכ תורמל ךא , ןוירוג
.הלודג הבהא לש הגרדמל ותא התלעהו הזה יסיסבה עקרה תא
הנוכת התייה םביבסש םיעוריאל ויה ידוסיה ליגב םייתנשה םילויטה
םיוולמ תויהל ואובי אמיא וא אבאש הגאד .המוצע האנהו תיקנע
יאמצע לויט תועש רובצל הלחה ןוכיתה ליגב .םלוכ לש האנהל םורתלו
ןורימ רהל עסמ תורבח םע הכרע ךכ .רבד יעדוי לש עדימבו תופמב
הצוח עסמ אבאו ידקש לכימ םע הכרע הייחל ןורחאה ץיקב,ויתוביבסו
תעדלו םלענו קוחר דעי דוע גישהל התסינ םעפ לכ . ןלוגה ילחנ תא
דמח תוניפ לש םייאמצעה םישוביכב .הדמתהבו הענצב ותוא השבכש
םוהת שי תוומ לכב .התומ תא האצמ איה םיבגשנו םימר םיקוצמו
הילע תובוהאה תוריזה תחאב שחרתה אוה ןאכ ךא יפוס ןיא ןדבואו
.אתרופ המחנ אצמנ ךכב ילואו


םילויטמ ץוח :יתורחת אל ךא רגתאמ טרופסל הבהא -
ינפוא תא רגה הבהא ,הלעמל םהב ונרבידש ולא תמגודכ םיילגר
.רפסה תיבמו תיבהמ תודוסיו הכימת הלביק הז ןיינעב םג .םירהה
ןיוצמ ינפוג רשוכ הל שי יכ השיגרה הרגבש לככ
יבג לע םיכרפמ תועסמל ףרטצהל הססיה אל ןכ לע .הבוט תלוביסו
םיבכורה יבוט םג םהבש ,םירה הספיט םהב תועסמ .םירה ינפוא
דחוימבו ץראה לכב םיבחרמו םיקחרמ ונעמג דחי .ושקתה םיקזחה
ךרד בקע ןיעל ודרי םשמו ןושביד הלעמל דע תדבע ןיע תא ונפקע .בגנב
הדשל הנצינמ בגנה תא "ונכתח" .הנהמ ףצרב לכהו םירדהנה תולעמה
םיינפואה גוחל הפרטצה םג הרגבתהבו .ןיצ תעקיב תא ונכתחו רקוב
ףרטצהל םימעפה תחאב יתעגהש רכוז ( אבא ) ינא .קחצי יזח לש
לחנ תא ונדרי ,רורצ רה תא ונילע חרי רואל היה הז ."לק" הזכ לויטל
.ןוירוג ןב רבקל הלועה ךרדה דע ןיצ תעקב תא ונפקהו רורצםגו אבחיהב המצעל הבתכש תורעהב םג :תלוזו םדא תבהא -
תלוזה תבהא ןיינעב ,הלעפ םהיפ לעו ,המצע לע הרזגש םיללכ יפל
הגאד .רגה לש תודימה תלודג לע ונדמל ,םישלחל רוזעל ךרוצהו
ןמזבש בושחהו םירוקיבב ןה םינופלטב ןה תותבסלו םיבסל
עויסב וליפאו ידוסי ןויקינב ,הרזעב תופסונ תועש התשע םירוקיבה
םיחותמ םיבצמ םירצונ ויה רשאכ .תיב לש תוכאלמ ראשו םילושיב
תוירחא תחקול התייה החפשמה ינב וא התכה ינב ברקב םיכיבמו
תונורתפ תאיצמלו םידדצה ןיב רשפל ,תוחורה תעגרהל השועו
המצוע הבו אמגוד יל ןתנש רבדה .םימלוה
תחא ןיפיקעב הריכה רשאכ התייה תלוזב תובשחתהל הרענ לש
.הקוסעת אלל הרתונו התדובעמ הרטופש ןוכיתה לש תיבה תוהמאמ
.הבילל העגנ ,םילותחו םיבלכ םייח ילעב ללש הלדיגש השיאה
לועפל הטילחהו םשור הילע התשע םייח ילעבל תרדהנה התוסחייתה
הל אוצמל לדתשאש השקיבו הנצינל ילא האב .רתסב הל רוזעלו
הלבקתה ןכא ,תועובש רפסמ ךראש ךילהתו ןויאיר רחא .הדובע
האילפה איהה השיאה ןיינעב הלש השקבה .הנצינב הדובעל השיאה
לש םמולשב תניינעתמ הרשעה ליגב הרענ דציכ יתנבה אל .יתוא
וליפאש התליג איהו וז השיאל והש לכ רשק שי םא יתלאש .םירחא
יפלכ הלש המוצעה תויתפכיאהמ עתפומ ינא םויה דע . התא הרביד אל
...סרפ לבקל תנמ לע אלש התשע תאז לכו םישנאםינויצהשו הברה שי םיבוט םידימלת :טקלטניאל הבהא -
ךא , תנייטצמ הדימלת התייה רגה םג .ןכ םג םיאנ םהלש
.דומילה לש הקמעההו ןיינעה ימוחתב אקווד אלא ,התלודג ךכב אל
.הקימעמו תרגוב תוסחייתה הלצא ספת ,בחר אשונב ןויד םייקתהשכ
תודחוימה ויתוטישב דמיל 'י - 'ט התכב הלש ךנחמה ןנוגשכ
תחא ח"מלפ רגה התייה ,הפיקמו תרגוב תיטסילוה השיג תושרודהו
.תובר ול ומרתו ןוידה לש הקימעמ הנבה לש "רדת"ב ויהש םידימלתה
הכלה אל ,םוכיס תודובע וא תוישיא תודובע ךורעל הרחב רשאכ םג
םיגהונ ונבורש יפכ םיעטק המכ המכיסו הירפסל הלק העשל
,תויתריצי םהב תולגל ךירצש םיאשונ הרחב אלא ,םידימלתכ
ןתנ היתודובעל תוקתרמ תואמגוד :הפיקמ הריקסו הקמעה תוירוקמ
הרחב וא רקד תללוצה לע ,תוכומ םישנ לע רוביח תביתכב תוארל
הקימעה הדובעה .רתימב תיבב הינש המוק תינב לש לדומ גיצהל
.תויביטקארטניא תוגצמכ תודחוימ םיכרדב הגיצהל הרחב םגו ןכותב