הניכה רגהש תוגצמו תודובע


הקיטסינומוהב טיקלת לע תגצמ

ןופאלפ לע תגצמ