בשביל הגר
תועדומ חול  

רגה ליבשב

 

רגה תובקעב םיטוונמ

ש"ע עבט תרימש עובש
ח"מלפ רגה

לחץ לתמונה בגודל מלא


ישיא

"רגה םורופ"

רגהל תורושקה תובותכהביבסה תוכיא ירתא
םייח ילעבו עבט ירתא
טווינ טרופסו םיינפוא ירתא

םייח רופיס רגה
רגה ליבשב םיבתוכ
תונותיע יעטקרתאל רגה לע והשמ בותכלו תועצהל