רגה תובקעב םיטוונמ
2002 - רקוב הדש טווינ

2003 - הלופכה בגנה תופילא