H I P - Hebrew Immersion Program

 

בית הספר התיכון לחינוך סביבתי במדרשת שדה בוקר

מארח את תלמידי בית ספר הרצל / רמה, בדנוור

(קולורדו, ארצות הברית)

20.11.2006-28.12.2006


תלמידי בית הספר הרצל / רמה מגיעים לאזורנו בעקבות השותפות שיש בין רמת הנגב לקולרדו וישהו אצלנו כאן עד לסוף חודש דצמבר, כששה שבועות. זהו פרויקט ייחודי שבו לא רק לומדים עברית או מטיילים בארץ, אלא משתלבים בחיים מלאים של קהילה. המדרשה והמועצה רואות חשיבות גדולה בהצלחה של הפרויקט ומפנות אליו מאמצים רבים.

 

המטרה המרכזית של הפרויקט היא לתגבר את לימודי העברית של התלמידים  ולאפשר להם לרכוש להגיע להישגים גבוהים בתחום השפה העברית במהלך שהותם כאן.

האורחים מדנוור מצטרפים לשכבה י' בבית הספר התיכון. הם יתגוררו בפנימיות של התיכון. תכנית הפעילויות שהוכנה עבורם תואמת את הפעילויות ואת סדר היום של תלמידי שכבה י': בשעות הבוקר הם ילמדו בעיקר עברית. בשעות אחרי הצהריים הם יבצעו פעילות מחקרית וישתתפו בחוגים ובפעילויות השונות של התיכון. הם ישתתפו ביום בן גוריון, בצעדת בן גוריון, בטכס האש המסורתי בחנוכה ויתארחו אצל משפחות מפעם לפעם. במרבית סופי השבוע יצאו לטיולים ברחבי הארץ.

 

מרכזים את התכנית רז ארבל מהמועצה האזורית רמת נגב, וחנה סיון, ממדרשת שדה בוקר.