רתאל םיאבה םיכורב
רפסה תיב לש שדוחמה
יתביבס ךוניחל ןוכיתה

תובורק םיתיעל ורקב
ידכ תועדומה חולב
םינוכדעה תא תוארל
.םינורחאה

?שדח המ
רפסה תיב דיתע לע
היבמולוקהמ ואדיו
ןבלב םילשורי תגצמ
ןופצה ילחנ תגצמ

.לארא ףסא י"ע הנבנ רתאה
לטנמיפ ארזע :ךרוע
ןמריופ לאוי :תונומת םובלא
30/4/2003 :ךיראתב הנורחאל ןכדוע