רעונ ,םידדובו תוצובקל תוחורא םישיגמ ובש ,הבישי תומוקמ 500 דע ,חוורמו לודג לכוא רדח םכתושרל
.םינונזמבו השגהב ,חורא תונונגס ןווגמב תוחפשמו
.תויבלח וא תוירשב תוחורא ,ברעו םיירהצ ,רקוב תוחוראל םיטירפת לש ןווגמ עצומ לכואה רדחב

.יעוצקמו רוסמ םידבוע תווצ ידי לע בידא תורישה

.דומצ חיגשמ יווילבו בגנ תמר תונברה תחגשהב רשכ לכואה רדח


רקוב תוחורא
:םידימלתו רעונ ,םידדובו תוצובקל רקוב תוחורא
םידדובו תוצובק ,תוחפשמל רקוב תוחורא
תירשב ברע וא םיירהצ תחורא
תיבלח ברע וא םיירהצ תחורא
תוזורא תונמ
רקוב תוחורא
:םידימלתו רעונ ,םידדובו תוצובקל רקוב תוחורא
םיטלס רב
בלח ינדעמו תוניבג יגוס
םיציב יגוס
רקוב תוגוע
םיחרממ
המח היתש
הרק היתש
םידדובו תוצובק ,תוחפשמל רקוב תוחורא
םיטלס רב
םיגד יגוס
םיציב יגוס
רקוב ינגד
בלח ינדעמו תוניבג יגוס
רקוב תוגוע
םיחרממ
המח היתש
הרק היתש
תירשב ברע וא םיירהצ תחורא
םיטלס רחבמ
קרמ
תוירקיע תונמ יגוס ינש
תינוחמצ הנמ
םח קריו תומימחפ
הנורחא הנמ
הרק היתש
תוחפשמל
.השרדמה ןוריחמ יפ לע תונווגמ תונמ לש טירפת ןימזהל ןתינ

08-6532828 ,תונמזהה תקלחמ :םואיתל

תיבלח ברע וא םיירהצ תחורא
םיטלס רב
תוניבג
הפאמ ירצומ
םח קריו תומימחפ
תירקיע הנמ
הנורחא הנמ
םיחרממ
המח היתש
הרק היתש
תוזורא תונמ
.תוישיא תונמב ,םיטירפב תוזורא תויבלח וא תוירשב תוחורא לבקל ןתינ

:תוללוכ תונמה

קינקנ וא הנוט
(תיבלח החוראב) הבוהצ הניבג
תישיא הזיראב םיחרממ
היתש
םיצומח
קרי
ירפ
(לפו) ףיטח
תוינמחל
ימעפ דח םוכס