הניל
מ"ק 35 ,עבש-ראבל תימורד מ"ק 50 - כ ,בגנה בלב םקוממ הדש ס"יב
הריהמ העגה רשפאמ יזכרמה ומוקימ .ןומר שתכמו ןומר-הפצמל תינופצ
בושייה .תוקד 45 דע לש העיסנ ןמזב ,בגנב רוקיבה ירתא תיברמל
הבחר םיתוריש תכרעמ תלבק רשפאמ ס"היב אצמנ ובש יתליהקה
תדחוימו הנוש תוליעפ םייקל ונל םירשפאמ הלא םיתוריש .תנווגמו
.וכותב רתאל ביבסמ

:חוריא ירדח
:תוינסכא
,תוטימ - 6 ינב םירדח 47 ןהבש תוינסכא יתש ליעפמ הדש רפס תיב
יתשב .םינגזמו םיתוריש ,תוחלקמ ידומצ ,רעונ תיינסכא תמרב
.תוטימ 273 תוינסכאה
תוצובקל תואצרה ןתמ תורשפאמה ,דומיל תותיכו ןודעומ הינסכא לכל
.שיא 50 דע לש
.ליבקמב תוצובק רפסמ לש הטילק רשפאמ תוינסכאה הנבמ
.םירגובמ תוצובקו תוחפשמ תטילקל תוינסכאה תויונפ עובש יפוסב

: גרובמה תיב - החראה תיב
20 םוקמב .ןוירוג ןב תשרדמ לש החראהה תיב אוה 'גרובמה תיב'
םירדח שי החראהה תיבב .החראה-תיב תמרב ,תוטימ 4-2 ינב םירדח
םהב שיו םיגזוממ םירדחה .תוטימ 4 ינב םייתחפשמ םירדחו םייגוז
.םינובסו תובגמ ,הפק תוניפ