םיברקע ברע
:תוליעפה ךיראת
20:00 : הלחתה תעש
22:00 : םויס תעש
ש"סיב דרשמ : ךירדמה םע שגפמ תדוקנ

םיברקעה םהימ
הנוכת םיברקעל .u.v יסנפ תרזעב םיברקע ירחא שפחנו בוקענ .םיברקע תובקעב תוליעפ
.הלילב םתוהזל ןתינ השעמל ךכו לוגס ארטלוא רואב רהוז םנוירש – הנימב תדחוימ
םיבכרב היהת תוליעפה םוקמל העיסנה .רקוב הדש ץוביק י"ע האורה ןוינחב עצבתת תוליעפה
.םיטרפ

:תויולע
םניח– ש"סיב יחרואל תופתתשה
.החפשמל –20 ₪ םיחרואל
.08-6532016 ןופלטב הדש ס"יב דרשמל תונפל אנ המשרהלו םיטרפל