םיפלטע ברע
30/3 ישילש םוי :ךיראת

ש"סיבה ידרשמל הסינכב שגפמ .20:00 :הלחתה תעש
22:00 :םויס תעש

?םיפלטעה םהימ
60 ינפלמ םיפלטע לש םינבואמ ואצמנ) ?ןאכ םיאצמנ םה יתממ (םידיחיה םיפפועמה םיקנויה)
יליעפו םיפלטע תובקעב ברעב דועו תאז לכ (!!!ןכ) ?םידפרע םימייק תמאב םאה (הנש ןוילמ
.םיאלג תועצמאב םיפלטע ירחא בקעמ .הליל

:תויולע
םולשת אלל – ש"סיב יחרואל
.החפשמל 20 ₪ םירחאל
08-6532016 ןופלטב הדש ס"יב דרשמל תונפל אנ המשרהלו םיטרפל