ץול תורובב החירפ לויט
7/4/04 יעיבר םויב םייקתי לויטה

צ"החא תועש דע 9:00 :לויטה ךשמ

?לויטב המ
.םירצמ םע לובגל ךומס הובגה בגנה רה רוזאב לויט
.תוביהרמ תיפצת תודוקנו תוליא לחנ ,םימודק םימ תורוב ךרד רבוע לולסמה
לש תיסחי הברה תומכה תא ולצינש םיאלקח י"ע ונבנש המודק תואלקח ידירש םיאור ךרדב
.הובגה בגנה רה ךרבתנ םהבש םיעקשמה
,ןושמש ינימ ,ינוגסס ינועבצ ,היבוט סוריא לש תרדהנ החירפב עפוש רוזאה וז הנועב
.םירחא םיבר םיחרפו תוינלכ
.החירפו עבט יבהואל

:תויולע
בכרל 80 ₪ םירחא םיפתתשמל ,בכרל 50 ₪ ש"סיבה יחרואל
.08-6532016 הדש ס"יב דרשמל תונפל אנ המשרהו םיפסונ םיטרפל