םישוח ףוריט םוי
8/4 ישימח םוי
.צ"החא תועש דע 9:00 :לויטה ךשמ

?םויב המ
ןוויכל ךישממו ןודרא לחנב רבוע לויטה לולסמ .ןומר שתכמ לש יחרזמ ןופצה הצקב לויט
תועפות םיאור ךרדב .תלזרובמ לוח ןבאמ היונבה טורח תרוצב הרוחש העבג ,טורח תעבג
ןמיסב עצבנ לויטה תא .ידוחייה ףונה תא ורציש םיכילהתל םיעדוותמו תונוש תויגולואיג
.תויווחב שודג ףיכ םוי .חירו שושימ ,םעט ,הייאר ,העימש :"םישוחה תשמח"

דראשיר רנבא םליצ ,תינועבצ לוח ןבא
:תויולע
,בכרל 50 ₪ ש"סיב יחרואל
בכרל 80 ₪ םיחרואל
ןופלטב הדש ס"יב דרשמל תונפל ןתינ המשרהלו םיפסונ םיטרפל
08-6532016.