םיראוח לחנב חרי ליל לויט
:לויטה יכיראת
6/4/04 ישילש םוי
7/4/04 יעיבר םוי

21:00:האיצי תעש
24:00 : םויס תעש

:לויטה לולסמ
.40 שיבכ די לע אצמנה םיראוח רובמ ליחתמ לולסמה
.ןיצ לחנ םע שגפמל דע םיראוח לחנ ץורעב םידרוי םיראוח רובמ
.החפשמה לכל םיאתמו הכילהל לק לולסמה

.םיטרפ םיבכרב – לולסמהמ הרזחו העגה

המשרהו תויולע
החפשמל –50 ₪ הדש ס"יב יחרואל :תויולע
החפשמל – 80 ₪ םירחא םיחרואל
.08-6532016 הדש ס"יב דרשמל תונפל אנ המשרהו םיטרפל