ירבדמ חספ ברע
09/04 ישיש םוי :לויטה ךיראת
ש"סיבה ידרשמל הסינכב שגפמ ,20:00 :הלחתה תעש
22:00 :םויס תעש

?תינכתב המ
.חספה גחל םירושקה םיקחשמו םינודיח ,םירופיס
!תירבדמ חורב לכה

:תויולע
םולשת אלל -ש"סיב יחרואל
החפשמל ח"ש 20 - םירחא םיחרוא
08-6532016 :ןופלטב ש"סיב ידרשמב המשרהו םיפסונ םיטרפ