רבדמב תודרשיה םוי
10/4 תבש םוי לויטה ךיראת
צ"החא תועש דע 9:00 :לויטה ךשמ

:תינכתב
.ינופצה בגנה רה תא םירצויה םיליבקמה םיסכרהמ דחא ,הריתח סכר רוזאב לויט
תעקב ,בגנה ןופצ יסכר לע הפוצה רורצ רה שארמ הביהרמ תיפצת תדוקנב רבוע לויטה לולסמ
.ןיצ לחנב םייתסמו רורצ לחנ ךרד ךישממ ,תדבע תמרו ןיצ
,םהינפב ביצה רבדמהש םישקה םיאנתה םע ודדומתהש תומודק תויוברתל ףשחנ לולסמה ךלהמב
.רבדמב ונלש הדשה תויונמוימו תודרשיהה רשוכ תא רפשל דציכ דמלנו תודרשיה ירופיס עמשנ

:תויולע
,בכרל 50 ₪ ש"סיב יחרואל
בכרל 80 ₪ םירחא םיחרואל
.08-6532016 הדש ס"יב דרשמל תונפל אנ המשרהו םיפסונ םיטרפל