הרודמל ביבסמ הרישו ץיזמוק
תוליעפה ךיראת
20:00 :הלחתה תעש

:ברעה תינכת
,ןיצ לחנ קוצמ תפש לע הרודמ קילדנ
,הרודמה לע התו הפק לשבנ
.םעפ לש םעטב םיריש רישנו המדא יחופת ןיכנ

:תויולע
החפשמל – 25 ₪ ש"סיב יחרואל
החפשמל –35 ₪ םירחא םיחרואל

.08-6532016 ןופלטל הדש ס"יב ידרשמל תונפל אנ המשרהלו םיטרפל