ןומר שתכמ ירתאל לויט
9/4/04 ישיש םוי לויטה ךיראת

.צ"החא תועשב הרזח – ש"סיב ידרשממ 09:00 האיצי

קילג לט םליצ ,ןומר שתכמ
?לויטב המ
.ןומר שתכמ רבעל המורד העיסנב םויה תא ליחתנ
.המדאה ןטבל דרויה הלעמה תואמצע הלעמ שארב תיפצתל רוצענ
.המדאה ןטב לא הדירי- שתכמה ךותל בכרב דרנ ןכמ רחאל
םייסנו םינורהס ןיעו תורקנ תסרפב לגרב לייטנ ,הרסנמב רקבנ שתכמב
.םיטינומאה ריקב רוקיבב
םילספה ןג די לעו ןומר הפצמ ןוויכל הרזח הלענ שתכמב לויטה רחאל
.םינופיפע ףיענו הנבנ ןומר שתכמ תפש לע אצמנה

:תויולע
ש"סיב יחרואל 80 ₪
םירחא םיחרואל 100 ₪
הדש ס"יב דרשמל תונפל אנ המשרהו םיפסונ םיטרפל
.08-6532016 ןופלטב