םיפפותמ לגעמ
10/4/04 תבש םוי
.19:00 העש דע 18:00 העשמ
.ןיצ לחנ לש קוצמה – תוליעפה םוקימ

?לגעמב המ
החפשמה לכל היווח
,תיבצק הקיסומ לש תשגרמו תפחוס תוליעפ
המישנה רצוע ףונב םיפות לע הניגנ
תדבע תמרו ןיצ תעקב לש

דראשיר רנבא םליצ ,תדבע תמרו ןיצ תעקב ףונ
:תויולע
50 ₪ רקוב הדש ,הדש ס"יב חרואל
.80 ₪ רחא חרואל
.08-6532016 ןופלטב הדש ס"יב דרשמל תונפל אנ המשרהו םיטרפל