םיטווינ םוי
2/4/04 ישיש םוי לויטה ךיראת
09:00 :הלחתה תעש
.צ"החא :םויס תעש

:תינכתב
םינמיס םהמ ,ןופצה תא םיאצומ דציכ ,הפמ םיקיזחמ דציכ ,טווינה תונורקע תא דמלנ
.הבוג יווק םהמו םימכסומ
.חטשב ולא תונורקע םשינו לגרתנ ןכמ רחאלו יטרואית ןפואב םיסיסבה תונורקע תא דמלנ

:תויולע
החפשמל – 50 ₪ ש"סיב יחרואל
.החפשמל –80 ₪ םירחא םיפתתשמל
08-6532016 ןופלטב הדש ס"יב דרשמל תונפל אנ המשרהלו םיטרפל