חספ - תוחפשמ שפונ
רקוב-הדש ש"סיבב תוחפשמ שפונ
8-10/04/04 :ןושאר רוזחמ
11-13/04/04 :ינש רוזחמ

:ןושארה םויה
.ץול תורובב לויטל םיעסונו רקוב הדש תשרדמב םישגפנ - 11:30
.ןייוצמה ףרוחה ירחא תינועבצה החירפה תא הארנו ץול תורובב לייטנ - 12:30-15:30
תנכה) ףֶנע הַלֶא ץע תחת ,לולסמה ךלהמב - םיירהצ תחורא
.(…םכתוירחאב …םי'ציבדנסה
רקוב הדש תשרדמב החראה תיבל העיסנ - 15:30-16:30
.החונמו תונגראתה ,םירדח תלבק ,השרדמל העגה - 16:30-19:00
ברע תחורא - 19:00
...םירופיסו הריצי, תוצמ תנה.חספל דחוימ גח ברע - 20:00

:ינשה םויה
רקוב תחורא - 8:00
ןיצ תעקב יבחרב יראפס בכרב לויטל האצי - 9:00-12:00
םיירהצ תחורא - 12:30
לודגה שתכמל העיסנ -13:30-14:00
רתאל ךישמנ ,םימו םינבל םיקוצ םע המוסק דמח תניפ ,םעקרי ןיעל לויט - 14:00-17:00
.םימישרמ לוח ירויצו םיינועבצ םיקובקב רוצְנ ,לודגה שתכמב ינועבצה לוחה
.ןונבא רהמ לודגה שתכמה לע תיפצתל ץופקנ - חוניקל
.השרדמל הרזח העיסנ - 17:30-17:00
ברע תחורא - 19:00
…תויוליעפ בולישב הליל תויחו רבדמ ילחוז ברע - 20:00

:ישילשה םויה
רקוב תחורא - 8:00
!םלועב לודגה שתכמה -ןומר שתכמל העיסנ . ךרדל האיצי - 9:00
,תורקנ לחנ תסרפבו םינורהס ןיעב רקבנ - 10:00-12:30
ןאח - הנש 2000 ןב ןולמ תיבל סנכנו ,ןייעמהמ תותשל לומתא עיגהש ימ רחא בוקענ
.שתכמה לש "הירגנ"ל םג ץופקנ ,םינורהס
."למג רה"מ ןומר שתכמ לע תיפצת - םויסלו
השרדמל הרזח העיסנ - 13:00-13:30
םיירהצ תחורא -13:30
...העיגרו הצחרל רבדמ הוונל העיסנ -14:30
.האבה םעפל דע ...דרפינ םשו