?םחל הצור ימ
*ןימזמה םש
יח רוחש ןבל
הינמחל התיפ ירפכ
ה'צקופ תבשל הלח הצמ
שקובמ םחל גוס