תונומת םירושיק םיאודבה אשונב תומישר סנכה תינכת תודוא
  תונומת םירושיק םיאודבה אשונב תומישר סנכה תינכת תודוא
  תונומת םירושיק םיאודבה אשונב תומישר סנכה תינכת תודוא
  תונומת םירושיק םיאודבה אשונב תומישר סנכה תינכת תודוא
  תונומת םירושיק םיאודבה אשונב תומישר סנכה תינכת תודוא

("תינונס" ירתאמ) םיאודבה רגאמ
ןולא י'ג זכרמ
לילגב םיאודבה תשרומ לע רתא "םלענו ךלוה םלוע"
םידלי ירויצ לש הכורעת - "םמצע יניעב םיאודב"
  תונומת םירושיק םיאודבה אשונב תומישר סנכה תינכת תודוא