םירפיצ תמרבו תדבע רוזיאב ,רקוב הדש הדש רפס תיב ידי לע םיוודבה ידליל גוח תלעפה
טחוש בניע תאמ
.םיוודבה ידליל םיגוח הליעפהו רקוב הדש הדש רפס תיבב הכירדמכ השמיש טחוש בניע
תרטמ .תדבע תמר רוזאב םיוודבה ידלי ברקב גוח רקוב-הדש הדש ס"יב ליעפמ 1999 תנשמ לחה
.םוקמל הקיזו עבט תרימש ,תויתוברת-בר ימוחתב עדימ תיינקה איה תוליעפה
5-ו םינב 10 - םיכינח 15 עובק ןפואב וב םיפתתשמ .םירהצה-רחא עובשל תחא תוליעפ םייקמ גוחה
םשו ,רחא תיבב םעפ לכ םתוא םיזכרמו םילהאמבש םהלש םיתבהמ פי'ג םע םידליה תא םיפסוא .תונב
.הכרדהה תמייקתמ
,דמלנ עדי לומ םישוח יפ-לע טופיש ,עבט תרימשו הביבס תוכיא :לשמל ,רחא אשונל תשדקומ תוליעפ לכ
.ינרדומה םלועהו המדיקו היגולואיכרא
לש רתוי םיכשוממ םילויט 4-ו םיימוי-דח םירויס 6-ל ואצי םידליה ,תויוליעפ 37 ומייקתה הנשה ךשמב
.תליאב םימי 3 לש דחוימב ךורא לויטל ונאצי הנשה ףוסבו ,חטשב םיימוי
.השרדמל םוי לכ ועיגה םידליה הבש ,לודגה שפוחב עובש לש הנטייק ונמזי הנשה םג ,הרבעש הנשב ומכ
.תוחשל ונדמלו הכירבל ונכלה הנטייקה ךשמב .ןהבש תויוברתהו ץראה רודכב תושבי היה הנטייקה אשונ
ךרדב ונלש בכרל הנואת העריא 3.1.03-ב - ןטק רבשמ םע דדומתהל גוחה ץלאנ הנורחאה הנשה ךלהמב
ןמז היה הנואתה רחאל .םימי 3 םילוח-תיבב והשו ועגפנ םהמ השולש .םידלי 9 ויה פי'גב .תוליעפל
.רבעב ומכ דקפתלו לועפל גוחה רזח רצק ןמז ירחא ךא ,פי'גל תולעל ה'רבחה תא ענכשל השק היה ובש
.תוליעפ לש אוהש גוס לכלו םילויטל םייניע ןויליכב םיכחמו ףיכב םיעיגמ םידליה
םע השוע ינא המ םיעדויו םיוולמ םה גוחב השענש המב רתוי םירועמ םויה םירוהה הנואתה תובקעב
.םירויסב םיאור המו םידמול םה המ ,םהידלי
.תואצות םיאורו תוליעפב םהב קמעתהל ונקפסה שממו ,םיאשונ 4 לש םקמועל םידליה תא יתכרדה הנשה
קית ,םימ ,עבוכ םע םירויסל םיעיגמ ,רתוי בוט ןגראתהל םיעדוי םה םילויטב :המגודל
לבז םיפסוא םג םידליה ,ןכ ומכ .דועו לכוא דחי םיניכמ ,םהלש הנישה יקש תא םילפקמ םה .םיילענו
.הז אשונ לע םתיא רבדל ךרוצ היהיש ילבמ ,רבד ונירחא ריאשהל אל ידכ ,לויטה ךלהמב

:יכ תוארל םילוכי ונא ,ךרדה תליחתב תוליעפל ובצוהש תורטמה תא םינחוב םא
זאמ .תויוליעפלו םילויטל םיפרטצמ ,החפשמ ינב דועו םידוד ,םירוה - גוחב םירוהה תוברועמ .1
תיבב תומייקתמה תויוליעפל תופרטצמ םישנה םג ,רחא תיבב םעפ לכ תויוליעפה תא םייקל ונלחתהש
.ןהלש
.ידמ םינטק ויהש ןוויכמ ,םיפסונ םידלי לש תופרטצה עונמל ונצלאנ .םישדח םידלי 3 ופרטצה הנשה .2
קלח םימלשמ םהו םילויטל םינגרואמ רתוי םיעיגמ םה םויה - הנוכנ תולייטל םידליה תא ונלגרה .3
.םילויטה תואצוהמ
…לבחו ,דקתשא היהש יפכ ,השרדמה ידלי םע שגפמ םייקתה אל הנשה .4
.םהל בושח רבדהש שגרוה ,םייעובשה םישגפמה לש בוט ףצר היה .5
.רתוי קיפסהל ונלוכי ונילע התשקהש ,הנואתה אלוליא .חטש תניל םע םילויט 4 ויה הנשה ףוס דע .6
.םידליה תא םדקמ גוחה יכ ,תויוליעפה תובישחב וריכה םירוהה םג
לויט ימי 3 הללכ הנטייקה .ונהנ דואמ םידליהו תחבושמ התיה ,הנטייקה ללוכ - ץיקה תוליעפ .7
,ץיקה תוליעפ תא םיבהוא דואמ םידליה .ונהנ שממ םה .החלצה לחנו םליבשב שודיח היה הזש ,(תליאל)
.תואבה םינשב םג הב ךישמהל יאדכו
.םחוריב היצינפ לעפמב רוקיבל האיצי התיה ,ןאדמרה שפוחב תוליעפל היצפוא .8
.רתוי הלצנל שי ,וזה שפוחה תפוקת תא קיפסמ יתלצינ אלש תבשוח ינא

תורמל הדש ס"יבב תרוסמכ ותוא רֵמשל ךירצ ןכל .םידליל תוחפ אל בושחו ,ונל בושח דואמ גוחה
םהל השוע וזה ךוניחה תדובעש הנימאמ ינאו ,הברה םידמול םידליה .ותוא םיוולמה םייביצקתה םיישקה
.ולדגי רשאכ ךשמהב םהלש תוגהנתהה לע עיפשיש והשמ

רקוב הדש תשרדמל תורומש תויוכזה לכ
35 רפסמ ,"םיוודבה אשונב תומישר" תרבוחמ קלח אוה הז רמאמ
2003 תנשב רואל האצי תרבוחה