םיוודבה לש תיתרוסמ-תיטופישה תוגיהנמל סחיב קומע רבשמ
הדמאמח דמחמ ר"ד :תאמ
.םולש בגשב ןוכיתה רפסה תיב להנמ אוה הדמאמח דמחמ ר"ד


.םלוה ףילחת הל ןיאו ,תיוודבה הייסולכואל תרכונמ תישענו תכלוה בגנב יטבשה טפשמה תכרעמ
םייתרבחה םהייח תוחרואו ,תוינרדומ תוליווב םירג םתיברמ ,תורייע ונב ,ומדקתה םנמא םיוודבה
גוצייל ןעוט זאמו הלכשה ןכרצל ךפהש ,ריעצה רודל עגונה לכב טרפב .רכה אלל ונתשה םיילכלכהו
.היתומר לכב ךוניחה תכרעמב ברועמו אצמנ והירהו ,ולשמ
בא-יתבו םיטרפ ןיב םיימינפ םיכוסכסל ןורתפה ןיינע תא רימחמ תיטפשמה תּוררובה ןורסח
.תיתרוסמה טפשמה תכרעמל תיפולח תכרעמ התווהתה אלש ןוויכמ ,(הנורחאה הפוקתב דואמ וברתה הלאכו)
םהיכוסכס תא רותפלו היפל ןיידתהל ידכ תיתרוסמה תכרעמל םינופ ןיידע םיוודבהש ,איה הדבוע
.תוקוחר םיתיעל קר ןוידל הלוע ירוביצ אוהש רגתאהו ,ופפורתהו וקחשנ היתודוסיש אלא .התועצמאב
הז ךרוצ לע תונעל םינימזה םישנאה רפסמש אלא ,רבוג תּוררובה תודסומב ךרוצה ,השעמל
ירתופ םידאקה רפסמו ,טופישב קוסיעל תירוביצו תיתרבח היצביטומ רסוחב אטבתמ רבשמה .ןֵטק
,טופישהו תוניידתהה ,תוגהנתהה יללכ יבגל הייסולכואל קוח יכירדמ ,ןיאב .תֵחופ םיכוסכסה
הנש 50-כ ינפל הָלחהש ,החנזהו ,הקיחש תנומסת לע דיעמ הז בצמ .רבוג הלאכ םישנאב ךרוצה
.(הנידמה םוקל ךומס)
תורגסממ הגרדהב רוביצה שרפ ,הריכשה הדובעה ןוגכ ,םישדח םימוחתב הדובעל םיוודבה תאיצי םע
ראיד-דא להא ,ןאסר-רא להא ןוגכב תּוררובה ינונגנמ בלהמ וחכשנו ,תויתרוסמה הסנרפה
.רבעה תוסנרפב איה םתעיגנש ,'וכו
ןיד-יכרוע חטשה ינפל התלעהש דע ,הרבגו הכלה תושדחה תויעבה בושייל תּוררובל תוקקדזהה
.םיקסופש םידאקה םניא םגו ,טפשמה יתבב םמשב םיניידתמה םניא םנמא םהש ,המצע תיוודבה הרבחה ברקמ
בורבש אלא ,הרשפל תוטקש תומכסה גישהל הז םע הז םישגפנה ,חוכ-יפוימ וא ,םינעוט םהל אורקל רשפא
םהב וסאמ םישנאש דע ,ךכ-לכ תוכבוסמל וכפה ,םירומאה חוכה-יפוימ לש םלופיטל וכזש תויגוס ,םירקמה
,תאז םע דחי .געלל וכפהש ,םיטפושהו טפשמה תכרעמ לכ לע סואימ ךלשוה תיממעה הסיפתבו ,םלופיטבו
לש םיכלהמהו םיללכה יפ-לע םידדצה םיגהונ ןיידע ,יתרוסמה גוסהמ ןורתיפ שרדנו ךוסכס ררועתמשכ
.תרוסמה טפשמ


וראשנ ,בוטה הרקמב .ולשכ ,תירוזא החלוצ תדעו רוחבל 80-ה תונשב תימאלסאה העונתה הכרעש תונויסינ
.בוט ןוצר יוליג לש רדגב םיסייפמה יצמאמ
,תיערַשה וז תוברל ,הנידמב קוחה תויושר תוטלבתמ ,תיתרוסמה תּוררובה תמועל
.יתרוסמה ץורעה לע רותיו ךות ,ןהילא םינופה רפסמ לדג ןכלו ,ןתוביציב
:תּוררובה תופולחבו טופישה יאשונב חחושל יתינפ ,ליעל יתגצהש תללוכה הנומתב בשחתהב
םימסרופמה ,יגהנמה טפשמב םיאיקבה םישנא םע ,םולשה טפשמ-תיבו ,תיערַשה ,תיפרֻעה
:ומכ ,תיוודבה תיטפשמה היגוסב
;עיפר ןבא ןאמלס חונמה ידאקה לש ונב ,היפר ןבא דעי -
;עוד'ג ובא םלסמ חונמה ידאקה לש ונב ,עוד'ג ובא ןיסח -
.דאמח ןבא ןיסח ןאמלס ידאקה לש ונב ,הדמאמח-לא דמחמ -
םירבדה בצמ תודוא םתעדל יתלאשו ,םולש בגש בושייהמ םיליכשמו םינקז לא יתינפ ,הלא לע ףסונב
.וניבושייב תוקולחמ בושיי םוחתב
תא ריבסהל וסינ יחיש ינב .תיתרוסמה הגהנהב רבשמה לע רעצ אוה ,םבור תובושתב יתאצמש ףתושמ וק
:תואבה תוביסב םידאקל ךשמה רוד תחימצ-יא
יוביר בקע םירבגה ידי-לע התחפ ,תרוסמה תדימלל רפסה-תיב אוהש ,'גיש'ב הייהשה תורידת .1
.היזיוולטה ירודישל ההימכהו ,םהיקוסיע
קוסעל (ףרֻעה תייגוסב םיכירדמו םיטפוש לש םהינב) םייעבטה םישרויה לש היצביטומ רסוח .2
.אשונב
רבעב .םינוידה תובישיב םיסנכתמה תא תרשל םיבורק החפשמ ינב סּויגל יאנפו םיעצמא רסוח .3
.הייתשו ןוזמ שיגהלו איבהל וחרטש ימ ויהו ,םימי םיתיעל ובשי
תעב םידדצה תא ןסרל ידכ ,םינרדסכ ידאקה לש הלומחה ינבמ םישנא יד םותרל תלוכיה-יא .4
.םילאל חוכיווה ךופהי לבל ,תוניידתהה
ללגב תאז .םידאקל םיברוקמה םישנא ברקב דחוימב ,התע תרבוג תּוררובב קוסיעהמ הדילסה .5
,ידאקה לש ותיב ינבמ שרדנה ץמאמהו ,תישפנהו תירמוחה העקשהה .הז קוסיעל תיוולנה השקה היווחה
רבד ,שארמ העדוה אללו עיתפמב םה םינוידהו ,הערתה אלל עיגמ םירעסנה םיניידתמה רוביצ .בר אוה
,ןבומכ ,םג הרוק .אווש תחרט םיחרוטו םילצונמ םישיגרמה ,םיברוקמה לש םהייח ךלהמ תא שבשמה
.םיאונשל םיכפוה תובחרה םהיתוחפשמ ינבו םה ,םיניידתמה ןוצר תא םיעיבשמ םניאש םיררובש


וליאו ,הפוצר תויכשמהב תינתומ ,תמדוקה הגהנהה לש המוק רועיש ותואב היהתש ,השדח הגהנה תחימצ .6
,השוריב ומכ ,רודל רודמ הגהנה וב תרבועש תיב ותוא ןב וניא שדחה גיהנמה רשאכ .רורב קתנה ןאכ
.תומרונה תחיכש ונייה .ןורכיזה תּוחיפ איה האצותה ,עוצקמה דומילל 'םיסרוק' ןיאו
דיקפתה תא ואלימ ,ריאשע-לא אהגֻוו עבור-לא ראַּבּכ ,םידאקה .7
אישו ,םהייחב
תא ואלמיש םיפילחמ םליצב וחמצ אלש ןוויכמ תאז .םתומב אוה רבשמה
.םמוקמ
ויה .יתרוסמה טפשמה לש ילילשה יומידה תא ריבגמ קר ,ל"נה חוכה יאב םה לאח-לא ןאסל ףילחת 8
יללכבו טפשמה יֵזרב םתּורּוב בקע חוכה-יאב לש םהיתורישב שמתשהל ואבש םישנא
ןכפהו תוטושפ תויגוס וליפא ךביס םיכוסכס רותפל םוקמב םעפ אלש רבד ,'הדאע-לא'ו 'ףרֻע-לא'
יפ-לע םיבייח םהש םיעדויש ימ םג דימת ואצמיי .(רתויב רומחה בירה גוס) םדמ םיבוקע םיכוסכסל
תועיגמ אלש תודוקנב תוכזל ידכ םירּוב ידי-לע םיגצוימ תויהל ופידעהש ,יפרֻעה ןידה
.םהל
הברה ורתיו ,תמדוקה האמב 90-הו 80-ה תונש - םינורחאה םירושעה ינשב תיתדה תוררועתהה םע 9
ויתואצוהל יוסיככ םיניידתמה םידדצה ינשמ הווש םוכס ,ידאקה הבגש םולשת אוהש ,'הקזור'ה לע םידאק
'הקזור'ה לע רותיווה .הלוזכ םידאקה תדובע הגצוה ךכב .םוי ותואב ותחפשמ ינב לשו ולש ותחרטו
סיסב קינעהו ,תורוד ךשמב דרשו רמשנש ,יוודבה טפשמה תודוסימ בושח דוסי דוע לע רותיו םצעב היה
.תוניידתהל ןּוזיא לש
היה ידאקהש ךכב ןייפאתה הז יומיד .םיכוסכס רתופכ ידאק לש לבוקמה יומידה לע רומשל ישוק רצונ 10
הלומחל סחוימ םדא ,רוחבל תונלבסו ילכלכ ןוחטיב םע היונפ ותעשש םדאכ ,וטפשמ ירחושל עודי
להנמ ,הצעומ שאר ,לשמל ,תויהל לוכי אל אוה .חוריאל ונממ טוחשל ןתינש ,בר הנקמ ולש ,הלודג
.המוד יתרבחו ילכלכ דמעמ םויכ חיטבמ רשא רבד ,תיאשמ גהנ וא ןלבק ,רפס-תיב

םיררובב ךשמנה ךרוצה ףרחשכ תושעל המ :התיה ,ונתחיש לש ינשה בלשב ,יחיש-ינבל יתגצהש הלאשה
?ךלוהו תחופ רוביצה תורישל םידמעומה רפסמ - םירשכומ


:ןמקלדכ בצמה חותינב םינקזה וביגה ךכ לע
.הדבוע .םייתרוסמ םיללכ יפ-לע תניידתמ ןיידע הרבחה .1
.םדוקמ םהב הלגרוהש המוק רועיש ותואב ,םיכמסומ םיכוסכס ירתופל תעוושמ הרבחה .2
.אצמנב ,םהל םיקוקזשכ ,םיררוב ןיאב רצונש ללחה חכונל םינוא תרסחו תלבלובמ הרבחה .3
- ריעצה רודה דחוימבו ,הישנא לש תטלחומ טעמכ תּורּוּב םע תדדומתמ הרבחה .4
לבא ,לילכ םיחכשנ אל ילוא הדאע-לאו ףרֻע-לא .יוודבה טפשמב קחשמה יללכ תנבהל רושקה לכב
.םלוכ לע לבוקמה ךירדמ ןיא בוש - תקולחמ לש םיכָבס ריתהל ךיא
גהנמה תא םינייפאמ ויהש לזרבה יללכ לע הרבחב םיטרפה םירבוע םהב םירקמה וברתה ,האצותכ .5
.תורמשנ ןניא 'הוטע'הו 'הגֻו'ה תורגסמ .ורבג תוחיצרה ףאו תוטטקה תוחיכש .יוודבה
עיגהל םיצור םא ,םיבייחתמה םייטפשמה םיכלהמלו תומכסומל ,םידוקל הרבחה לש תוילאיולב הקיחשה .6
אלו וכבתסי אמש ,תיתרבח תוברועממ ששחל ,תורגתסהל תמרוג ,'הדאע-לא'ו 'ףרֻע-לא' תונורתפל
חוורימ לכ םימצמצמ ,בירל הליע לכ םילרטנמו דימ םיטקננ ויה רבעבש םיכלהמ - הזמ תאצל ולכוי
.רתוי םילאל ךוסכסה תוחתפתהל
םיעייסמ םעפ אלש ,לוכסית ישגרו תורירמ תרצוי ,בצמה רופישל יוכיס ןיאש ,הרבחב הרכהה םצע .7
.החמנ יתלב םשור תוריתומה ,תובירמ תצירפל

תונורתפ המכ ןלהל .הווהתמה תואיצמה םע דדומתהל היהי ןוכנ דציכ םידבוכמה תא יתלאש ,ךכו ליאוה
.תוילמרופה תויושרה תוברעתה לש ינדריה לדומהמ ועפשוה ןברימ - ועיצהש
םשל ,תיממע תוררובב םיקסועה םישיאו תונוש תומרב קוחה תויושר ןיב הלועפ ףותיש דּוסימ .א
.שא יוביככ ,םיצרופ םהשכ דימ םיכוסכס ןורתפ
.החוורהו קוחה תויושרו יוודבה רוביצה ברקמ המלשה תודעו תמקהל שורדה חתפמ תאיצמ .ב


תדימלל ,(קוח ישנאו ךוניח ישנא ,םיגולויצוס) רבעמב תורבח רקחב תנמוימו תיעוצקמ הדעו תמקה .ג
.ץומיאל תוצלמה תשגהו תונקסמ תקסה ,םיכילהתה יוויל ,וקמועל אשונה
.'תשרומ' ידומיל תרגסמב ב"טח ידימלתל הבוח רועישכ יוודבה טפשמה תארוה .ד

תובוגת
תויפולח תובושת אוצמל ןתינ םאה ,(ריאשע-לא קח) יטבשה טופישה תעיקש חכונ :ינורהא ןבואר ר"ד
ןתינ םאה - (םימסה ןיינע ומכ) םישדח תוניירבע יגוס הברה םנשי תעכ :היינש הלאש ?יעירשה טופישל
תוליקמ תורייעב הוראצמה תוחפשמש םינעוטה שי :תישילש הלאשו ?םישדח הקיספ יגוס םהיבגל קיפהל
?רבדה ןוכנ םאה .תיפרֻעה תרוסמל תוסחייתמ אל ,שאר

ףאל ברסמ אלו הלפמ אל יוודבה טפשמה .תדרפנ תכרעמ תמייק אל - הנורחאה הלאשל רשקב :הדמאמח ר"ד
אקווד םלוכל ריכזהל הצור ינא .וילא תונפל לוכי עגפנ ידוהי םג .ויפ-לע ןיידתהל הצורש דחא
תא וקיספה םה .ןותחתה םלועה הזו ,הרבעש הנשב םיקסויקה ידדוש םיריעצה - תבאוכ דואמ הייגוס
.טפשמ תיב ינפב אל ונייה ,המזאזע-לא טבשב 'קיש' הזיאב הז
לכ םע ,םידבכנה םידאקה לכש ,יתמסרפש רמאמ ךכ לע יתבתכ םגו ,האור ינא - םאלסאה תעונתל רשקב
התוא טופשל םיגהונ םה תיתרוסמ תיוודב היעב םהל שי םא - םולש-בגשב תימאלסאה העונתה לש םילמסה
ןונגנמ ליעפהל םילוכי םה םא .ןידה יתבב םיטוקנש ,תומילא יכרדב רותפל אלו תיפרֻע ךרדב
ןיא םא ,החלוצ ןיא םא לבא .בוט המ ,החלוצ תגשהל םיריכמ םהש םירבחב עייתסהל ,יתרוסמ תוררוב
העונתהמ .ליעוי אל םיטפושה שארב דומעל אובי םא תימאלסאה העונתה שאר םג ,'הוַוטע'
המרג םתוחכונ וליאכ - ןורתפל עיגמ יפרֻע ךוסכסש תומוקמל םיגיצנ םיעיגמ תימאלסאה
.םשור תושעל ךכו ,ןורתפל

ןיינע ואר .הנידמה קוחמו העירשהמ קזח אוה ?שלח יטבשה קוחה :ענצ-ובא-ליאזוה-לא הָפיש
תרשפאמ טופישה יגוס ןיבש הייעתה יכ ,טפשמה יגוס ןיב רשק דדועל ךירצ .תוכומ תורענו םישנ
.שנועמ קומחל םיניירבעל.הנוע וניאו תלאושה יפלכ ושארב דנ :הדמאמח ר"ד

םאתהב גוהנל םוקמב הרטשמב ןנולתהל םינופה ,המילא תוגהנתה יעגפנל םיסחייתמ ךיא :(הרומ) ארזע
?הדיגב וז םאה ?יתרוסמה טופישה יפ לעו

ןּודל'ח-ןבא רביד הז לע םירייעתמ םהשכ םיוודב לש לק ןורתפ איה הרטשמל היינפ :הדמאמח ר"ד
לע דמוע יוודבה םייחה חרוא .'ףדוע'ה לע 'ךירצ'ה תא ףידעמ וייחב יוודבהש ,רמא אוה .14-ה האמב
ןוחטיב - ךירצש המ תא גישהל .םומינימה הז ,תיתרוסמ תוררובל תונפל ,רמולכ .דבלב 'ךירצ'ה
אוה רייעתמ יוודבהשכ .רייעתמ אוה 'ףדוע' גישהל ידכ לבא .האלה ךישמהלו ,ילכלכ ןוחטיב ,יזיפ
.רתוי םימלשמ הז לעש ,תויושרה ידיב ותנגה תא דיקפמ
אל דחא ףא .ןשיה לע םישקעתמ ןיידע ,רּויעה תורמל ,בגנב םיוודבהש ,אוה האור ינאש המ
ונחנא םאה ?םיוודב ונחנא ,םואתפ המ :הלאשה תא גיצהל ,םיוודב תויהל ונקספהש תודוהל הצור
תואיצמב ,השעמל ?הפילקב קר אוה לדבההו םאה ?םידוונכ םיחותפה םיחטשב ,םש ונייחש ומכ םייח
וא ןולסב בשויש ימ לש לנויצרבש וליפא ,הנתשת איה םג תוגהנתההו .הרוק אוה ,ונשי רבכ יונישה
םוקמב תואצמיה לש היצקנופ םה םיגהנמהו תרוסמה יכ ,הרוק הז לבא .ךכב ריכהל הצור וניאו 'קיש'ב
םהו ,םויה םהמ המכ לע םירתוומ ונחנא הנהש ,וילע םיטילחמ ונחנאש לנויצר אל םה םיגהנמה .םיוסמ
.ומצעמ הרוקש ךילהת והז .רחמ רתוי םניא
הריד וז" הלימה ,ךכב ךרוצ היה אל הרבעש האמב יכ ?ונלש םיחטשה לע ובאט ונל ןיא המל םיעדוי םתא
.רבד םוש הווש אל רבכ (בתכב תאבומ הניאש) תרבודמה הלימה םויה .הקיפסמ התיה "ונלש

תשגל איה ,םיצינ תוחפשמ ןיב ךוֵוָתתש הילא םינופ רשאכ הרטשמה תדמע :שמש בקעי
לש הלועפ דֵסַמל יואר ילוא .ררוב היהיש ידכ - ידאקל וא םידדצה לע םכסומה 'חישל
.ןּודל'ח-ןּבא תארשהב הקיטקרפ תאז .םייתרוסמ םיררוב םע הרטשמה

רמאש המש חוטב ינא לבא .תובירמה תא םיקיספמ םישנאה ןיעל הארנה דיתעבש האור אל ינא :הדמאמח ר"ד
היהת אלו הרטשמל ונפי םישנאה לכ זאו ,דחא םוי עיגי תּוררובה ןיינעל ןּודל'ח-ןבא
.וכבתסי אל םיניינעהש ידכ ,זא דע לבא .היעב
ןפואב םידאק תונמלו רישכהל זא ,תרוסמה חוכמ םידאק ןיא םא וליפא .הזה ןונגנמה תמקה תא עיצמ ינא
.תוכמסומה קוחה תויושר תא ףתשלו םכסומ


וא ,ילמרופ ךילהל תוררובה תא ךופהל ךירצ .הָפיש הרמאש ומכ ,'הווטע' שישכ םיחמש םלוכ ירה
םיררובה לש םתומלעיה תובקעב רצונש הזה והובו והותהמ תכרעמה לע רומשל ידכ ,הצחמל ילמרופ
.(םידאקה) םייתרוסמה

הימונוטוא לע םגו ,הימונוטוא לע רומשל וצר דימת םיוודבה - ועדתש בושח :דוד-ןב ה'קסוי
.םייתרוסמה תודסומה לקשמ תא לטבמו ךלוהש יונישה תא םיבאוכ םה עודמ םיניבמ ונא ןאכמו ,תיטופיש
לע תודובע רבכ שי .'הַטסאַו' ארקנש ,םויהמ אל ,שדח דסומ הווהתמו ךלוה וניניעל לבא
- יוִואַטַמ-לא רהאט לש איה ןהמ תחא ,הז
דסומ תא ,יל המדנ ,םיקחמ ,יטופיש שפוחו הימונוטוא לש הזה ךרעב זחאיהל ידכ ,םיוודבה ,תרמוא תאז
הווהמ 'הַטסאַו'הש הארנכ .תידוהיה טופישה תכרעמב רתויו רתוי בחרתמו ךלוהש רושיגה
םע הלא לש בולישב תצקו תרוסמה תוביתנב תצק ,םישנא רישכהל רשפא םשש םושמ ,רושיגל ליבקמ דסומ
.(הרטשמה) דסממהו םיילמרופה טפשמה יתב תואכרע

רקוב הדש תשרדמל תורומש תויוכזה לכ
35 רפסמ ,"םיוודבה אשונב תומישר" תרבוחמ קלח אוה הז רמאמ
2003 תנשב רואל האצי תרבוחה