בגנב תויוודבה תיסולכוא ברקב תרכוסה תלחמ לש םייתוברת םיטביה
ץיברוג-לג היער תאמ
,םילוחה תיב לש תירוטלובמאה האפרמב עבש ראבב הקורוס םילוחה תיבב תוחא איה 'ץיברוג-לג היער
.םיוודבה ברקמ תרכוס תולוחב לופיטל תיחמומ

םיעבונה םיידוחיי הל שי .היח איה הברקבש הייסולכואה ללכמ תלדבנ בגנב תיוודבה הייסולכואה
.תויתוברתו תויתרבח ,תויטילופ ,תוירוטסיה תוביסמ
יתנחב .וז הייסולכוא ברקב יתכרעש יאופר-יגולופורתנאה רקחמב םירכינה ייוטיב הלא ינוש תודוקנל
םיגהנמל םירושק יתאצמ םתואש ,תרכוסה תלחמ תוחתפתה תא םיריבסמה םייאופר םיטביה
תובכע לע דיעמ ,תויוודב םישנ רקיעב ףקותה ,ילוחה םע תודדומתהה ןפוא .תוברת-יבצּועמ
.ןהמ רענתהל ישוקהו תרוסמה
תורייעהמ ןקלח .בגנב תרכוס תועגפנ תויוודב םישנ 71-ל תוסחייתהב רקחמה תדובע תא יתעציב
.םידדוב םילהאממ הנטק הצובקו ,('הרוזפה') תינטנופסה תובשייתהמ ןקלח ,תויוודבה
חורה יעדמב תולבוקמה תושיג יתשמ רקחמ תוטיש לע ססבתמו ,יתומכ םג ךא ,יתוכיא ורקיעב אוה רקחמה
יתדובע ילכמו ,םיוודבל תדיינה הדיחיב תכמסומ תוחאכ יתדובע ילכמ וב יתבליש .האופרהמו הרבחהו
.ילפוטמל הריהזה הבשקהה לע הנומאה ,הרבחה יעדמל תיטנדוטסכ
םילוחל ועייסי רשא םימיאתמ םילכ תיינקהו תודדומתהב הרזעב ,הכרדהב בר ץמאמ עקשומ הנורחאל
ועגנ רקחמה תולאש .הלחמה לש ןוזיא שרודה םייח חרוא לוהינב תינתומ םהייח תלחותש ,םייתרכוסה
.ןתחלצה תדימל ןכו ,תוביסנל ונלש לופיטה תוטיש תמאתה תדימל
דימת אל ,םעבטמ םיילסרבינוא םהש ,הלחמה ןוזיא תרימשל הכרדה לש םילדומ יכ בל יתמש יכרד תישארמ
ידכ הבשחמ תבייחמ ,הכרדהל ילכ שמשתש תינבת תיינבש ,יתנווכ .תיוודבה הדעה ינב םילוחל םימיאתמ
לצא ההז ילוא המצעלשכ הלחמה יכ ,תוטשפב תאז רמואו ,יתדמל .םהלש יתוברת-יתרבחה עקרל המיאתהל
,ומצע םדאב היולת קפס אלל איה המע דדומתהל ךרדה םלוא ,םיהז םייגולויזיפה הייוטיבו םלוכ
.סייגל וילעש תויתוברתהו תויתרבחה ,תוישיאה תולוכיב
תינתומ איהו ,םייחה תלחות תא תעבוקש איה תינפוג תוליעפו הנוזת לש םיגייס לוגיסל היצביטומה
ירקחמ יאצממ .םייקתהלו ךישמהל הָלוחה תאצומש תוביסב


תיתרבחה הביבסה תאלממש םידיקפתה לולכממו תלפוטמה לש ימצעה יומידהמ עפשומ םייחה רציש ,םיחיכומ
.הלש ימצעה יומידה תא בצעמה ,תיוודבה הלוחה היח הב
הנוזת ,(תינפוג תוליעפ) העונת לש בוליש ידי-לע תאזו ,םדב זוקולגה תמר ןוזיא תשרוד תרכוסה תלחמ
שלושמ לדומל .םייחה תלחות תכראהל האיבמ ,םימרוגה תשולש בוליש לש הנבותה .יתפורת לופיטו המיאתמ
הלוחה תאלממש םידיקפתב הנתומה םויקה רצי איהו תפסונ עלצ ףיסוהל יתעצה ,ונממ עורגל ןיאש ,הז
.התליהקבו התחפשמב


.הנש ידמ םישנא רתויו רתויב תעגופ התצופתו ,הלוע (Diabetes Mellitus) תרכוסה תלחמ תוחיכש
םיאפור יבתכב הראות רבכו ,השדח הלחמ הניא תרכוסה .םיינרדומה םייחה תוחרואמ תעפשומ התוחתפתה
.תומודק תופוקתמ
תרבגומ תרכוס תמר) הימקילגרפיהב תונייפואמה ,תוילובטמ תולחמ לש הצובקכ םויכ תרדגומ תרכוסה
לש ינורכ בצמ ,ךוראה חווטב .ןילוסניאה תלועפב וא/ו ןילוסניא תשרפהב תוערפהמ האצותכ ,(םדב
,םייניע ,בל ,תוילכ) הרטמ-ירבא רפסמ לש ידוקפית ןולשיכלו הלועפב תוערפהל םרוג הימקילגרפיה
.(תונותחת םייפג
םושמ הז רמוחמ קיפסמ רציימ וניא בלבלה :םיירשפא םימרוג ינש ןילוסניאה לש הלועפה תלוכיב הדיריל
םינמושה ,תומימחפה םזילובטמב תוערפה תולח ךכמ האצותכ .ןילוסניאל תומקרה תבוגתב התחפה
יוקילו ןילוסניא תשרפהב הערפה - ולא םימרוג ינש לש בוליש םיאצומ תובורק םיתיעל .םינובלחהו
,תרכוסל תילארשיה הדוגאה) םילוח םתוא לצא ןמזב וב יוטיב ידיל אובל םילולע םהינש .ותלועפב
לשו תרכוסה תלחמ לש תיתוברתה הסיפתה תקידבב יתדקמתה ,ויפואב יגולופורתנא אוהש ,ירקחמב .(1999
.בגנב תויוודבה ברקב התיא תודדומתהה
הלועה םייחה תמר ןיב רישיה רשקה לע דיעמה ןותנ ,2 גוסמ תרכוס התיה תורקחנה בורל יחכונה רקחמב
ךילהתש הנעטה תא קזחמו ,ולוכ םלועב 2 גוסמ תרכוס רועישל םאות הז ןותנ .הלחמה תוחיכשב היילעל
ימרוג תא הלעמ ךכבו ,ינרדומל ידוונ-יתרוסממ םייחה חרואב יונישל איבמ היצזינרדומהו תורייעתהה
תונכסל תורע ןניאו (היצרוטלוטקא) הרז תוברתל תופשחנה ,תויוודב םישנ .תרכוסה תעפוהל ןוכיסה
אלש ,הנוזתהו ,ןאצה םע הנאצתש ךרוצ ןיא םא םג ,העונתה ילגרהב דימתהל ןוגכ ,הז ךילהתב תונומטה
יסופד תולגסמה ,תויוודב לצא יונישה .ןמצע לע תורצ תואיבמ - עפשב היוצמ םא םג ,תפדוע היהת
תקספה .רתי תנמשהל ןהל םרוג ,רוסחמה תפוקתב ןשפנ-תאשמ ויהש ,םינמושו תוירולק יריתע הנוזת
תא ץיאמ ,תיבה קשמ תודובעב קוסיע תוחפ ןכו ,ןאצ תוערל הבוחהמ ןתלואג תובקעב ,תינפוג תוליעפה
תורקחנה לש לקשמה תיילעל םרות אוה םג - םישנל קהבומ סוטאטס ביכרמ אוהש ,הדוליה ירועיש תאלעה
.תויוודבה
- םיגוס ינשל תרכוסה תעפוה תא תושרפמ ןה .יאופר אלו יתוברת היה תרכוסה יבגל תורקחנה לש ןרבסה
התרמוח רשא ,'תימינפ' הלחמ - םדב תרכוס ;הלק התרמוח ןכלו ,'תינוציח' הלחמ תאטבמ ןתשב תרכוס
.תואפרמה יתווצ לשו האופרה ירבסה לש תשבושמ תונשרפ ןאכ ,ןבומכ .הבר


הלחמה ייוליג תא ןֵתַמל ןהיתוחפשמ תא תצלאמ תרכוסה םע םישנה לש תיביספה ןתודדומתה
,תוירחא לכ המצעמ הריסמה הלוח לש העפותה החיכש ,החפשמה תוירחא וז רשאכ .תופורת לוטיתש הדפקהב
.לד אוה ,תולוחכ ןהל המיאתמ הנוזת לע תורקחנה לש עדיה .התביבסב היולתו תיביספל תכפוה איה ךכבו
וניא ןוזמה .תופתושמ תוחלצמ הלוכ החפשמה לש הליכאה גהנמב ,הנושארבו שארב ,הנומט ךכל הביסה
רבד ,םחל תוכיתח םע ןוזמה 'תסיפת'ב אלא ,גלזמב וא ףכב הליכא ןיא ,תינש .תוישיא תונמל קלוחמ
,ןיעה תכרעה יפ-לע ןהייח לכ ולשיב ולא םישנ ,תישילש .לכאנה תא תֵמַכל השקמה
םיעוריאב תונרזפו די בחור ואב ,םוי-םויב ץומיקו תונכסח תמועל .הליקש אלל רעושמ תומיכב
.תיתוברת תוהזל םילמס םהש ,םידחוימ
,הנמשהה יקזנ םושמ ןיקת לקשמ לע הרימשב ךרוצה ,ןפוג לקשמ רבדב תויוודבל תיאופרה הכרדהה ןוניש
ןכלו ,םיבוט םייחו החוור תלמסמו תואירבל הפידע ,ןוזרל דוגינב ,הנמשה יכ תיתרוסמה הסיפתב לקתנ
,תיטתסאה הסיפתל הכופה איה הסיפת .יוצר בצמ וניה ןמש ףוג הנבמש ,עבונ ןאכמ .יפויל תרשקתמ
,תיוודבה הרבחב שדח גשומ איה ,טרופסכ תרדגומה ,תינפוגה תוליעפה ."הפיו אירב אוה הזרה" היפל
הניא איה .טרפב םישנ יבגלו ,ללכב תלבוקמ הניא תינפוגה תוליעפה .םיריעצה םירבגה לע קר לחה
השקש חנומ אוה 'הלחמה ןוזיא' .החפשמה דובכו תועינצ תרימש לע תביוחמה ,השאל תדבוכמ הניאו תמלוה
,םייח ןונגס לש יתועמשמ יונישב רושק ןוזיאה .תויוודבה םישנל ןבומ יתלב ראשנ אוהו ,תונקהל
.'וכו רגובמ ליגב םייח ןונגס יוניש ,(תוקרזה ןוגכ) םיינשלופ םילופיט תדימלב
.תולגוסמ ןניאו תונכומ ןניא תויוודבה םישנה ךכלו ,םייתוברת תולובג תייצח םישרוד הלא לכ
לש ונוצר והזש ,איה ללכ ךרדב ןתבושת הימרוגל תולאשנ ןהשכו ,תילאטפ הדוסיב איה הלחמה תסיפת
הבשחמל ליגרהל לפטמה תווצה לע .םייאופרה םימוחתל רבעמ איה הלחמה תעפוהל רבסהה תיינקה .הללא
רשא - (narrative reconstruction) 'םירזחושמ םיביטרנ'ב ןיבהל שי הלחמה תעפוהל תוביסה תאש
השאה לש הדמעמל רישי ןפואב תורבחתמו ,ןהייח ךלהמב תורקחנה לש תוישיאה םייחה תויווחב םיעגונ
השאה ייח יישק תא תושיגדמ ןה ,ילוח לעו תואירב לע תורבדמ תויוודבה םישנה רשאכ .תיוודבה הרבחב
םייחה חרוא לש האצותכ (האופרה ימרוג תארשהב) התע תרבסומ תרכוסה .תיתרבחהו תיזיפה הביבסב
חכונ םיברה םיצוליאהו


לע ותעפשהו ןהלש םייחה חרואל תורקחנה ירבסה .ךומנה יתרבחה ןדמעמו תקהבומה תירבגה תויטננימודה
.תויוודבה םישנה בורל ףתושמה יביטקלוק בצמ ףקשמש ,תחא לכ לש ישיא ןויסינ עילבמ ,ילוחה תעפוה
.תורותפ-יתלבה ןהיתויעבלו םימרוזה ןהייחל תועמשמ ןתמל התע שמשמ ישיאה ביטרנה
םימייקה םייתוברת-ןיב םירעפמ עפשומ הלחמה ןוזיא ןפואל תיוודבה תויתרכוסה לש הכומנה תועדומה
בור יפ-לע םיארנ םידדצה ינש ןיב תרושקתה יצורע .םילפטמה םיתווצה לע תויוודבל שיש ףיצרה עגמב
,תיברעמ תוברת לע םינומאה ,םילפטמה .לפטמה ןּוויכמ ללכ ךרדב - םיינּוויכ-דחכ
םיענכושמ םניא םה ,םהירבדל הבוגת לכ ןיאבו ,םילהאמהמ תואבה תולפוטמל םיפיטמ ,תילרביל םתשיגש
.תיברעב ןתוא םיכירדמו הפשה תייעב תא םירתופ םא ףא ,וטלקנ םהירבדש

תומרונ ,תיתוברת תוהז ,היצרוטלוקא :בגנב תיוודבה השאה דמעמ תא םינבמ הינייפאמו תוברתה :םוכיסל
ןפואב םיעיפשמה םימרוג םיווהמ - םייח ןונגסו תילכלכ הקוצמ ,םייתוברת-ןיב םילדבה ,תויתרבח
.המע תודדומתההו הלחמה תסיפת לע ףיקעו רישי

תובוגת
םהיתושנל םירבגה לש סחיה המ ?הדעהמ םייממע םילפטמל תכלל הדעב גוהנ אל םאה :ינורהא ןבואר ר"ד
?ללכב הלחמלו תולוחה

וא ,שיוורדל וכלה אל ןה המל תולוחה םישנה תא יתלאששכ .הז אשונב הברה רמול יתקפסה אל :היער
יל וטטיצ ןה .םישיוורד םתואל בר לוזלזב וסחייתה ןהש תולגל יתעתפוה ,רחא יממע לפטמ והשזיאל
,רמולכ ."ףסכ ינממ וחקל םתס םה ,רבד םושב יל ורזע אל םה ,רבד םוש םיעדוי אל םה" :ומכ ,םיטפשמ
תובצינ ןה האוושהה תישענ רשאכ ,ךפהל .םייממע םיאפרמ םתואל קוזיח יתאצמ אל תרכוסה תלחמל רשקב
יתועמשמ לקשמ םהל היהי םישיוורד םתוא אקוודש יתבשחש םושמ ,יתעתפוה .תילנויצנבנוקה האופרה דצל
.ךילהתה לכב
םג ןכלו ,םיינוציק דואמ םימוטפמיס ןיא תרכוסה תלחמל ,יתנייצש יפכ - םירבגה סחי יבגל
םיחקול ,תולוחה םישנל םירזוע םה - תרשופ יד איה תירבגה תוסחייתהה


ינא .קוחרה חווטל תושק דואמ תוכלשה םע הלחמכ התוא םיספות םיאור דימת אל לבא ,לופיטל ןתוא
.םירבגה סחי םע תודדומתהב םיישקה בקע ילוחה רימחה םישנהמ קלח לצאש ,קפס אלל ,דיגהל הלוכי
תוחנזומ ןהש ךכ לע וננולתה ןקלח - הדובעב תטלוב דואמ דואמ הרוצב הלע היניגילופה אשונ
ןתשגרה תניחבמ הז םא ,תעגפנ ןהלש תודדומתהה תלוכי .רתוי תוריעצ םישנ תבוטל ןהילעב ידי-לע
ןתאבהב לעבה ןהל שיגמש עויסה - תישעמ הניחבמ םאו ,ןמצע תא תוחינזמ ןה זאש ,הערה תימצעה
.תוריעצה ויתושנב לפטמ אוה רשאכ עגפנ ,'וכו תופורתה תשיכרב הרזעב ,םיאתמה ןוזמה תשיכרב האפרמל
.רתוי הלק התיה תודדומתהה ,רתוי םילודג ויה לעבה דצמ תובשחתההו עויסהש לככ

?תולוחל תנתינש הכרדהה יהמ ?הלחמה לש הזונגורפה המ :ענצ-ובא ליאזוה-לא הָפיש

,הזונגאידה האב זא .הייארב תוערפהו שאר יבאכ רבדב האפרמל היינפה - הזונגורפל תמדוק :היער
הז .תילמיטפואה המרל רבעמ הברה איה ותמר הכורא הפוקת ךשמבש - N1C ןיבולגומה לש ןותנה יפ-לע
תוומל דע - שארמ םיעודי םיכוביס איה הזונגורפה .הלוחה לצא תרכוסה לש םיכוביסה תא ברקמו זרזמ
.תע םרטב
םירבג םג) תויתרכוס תולוח תכרדהב םא - ימוימוי ףטוש ןפואב הכרדהב תקסוע ינא - הכרדהה יבגל
תואפרמב תויחא ידי-לע הבר תוליעפ תישענ םויכ .החפשמב םגו המצע תלפוטמב םג ,(םידחא םייתרכוס
איה ץמאמ הברה ךכ-לכ עקשומש הביסה .תרכוסב לופיטה תא רפשל התרטמש ,םיוודבה יבושייב תורוזפה
חווטב ,תרכוסהמ םיעבונה םיכוביסבו םייתרכוסב לופיט לש דואמ ההובגה תולעב ןכו ,רוביצה תואירבב
.ךוראה
הלחמ ףאל .תדרפנ האפרמ הל שיש הדיחיה הלחמה יהוז ,בגא ךרד - האפרמב תופטושה תוכרדההמ ץוח
םירבוע הלא תואפרמב םיאפורהו תויחאה - 'וכו יחומ ץבשל אל ,בל תולחמל אל ,תדרפנ האפרמ ןיא
.הלחמה יֵאשונב תדחוימ הרשכה
,ינושאר הז םנמא .תויתרכוס לש הכימת תצובק המקוה - טהרב התשענש תוליעפ לע תעדוי ינא ליבקמב
םירחאה םיבושייב יוקיחל יואר הלחמה םע תודדומתהה תלוכי תא דדועל ןויסינה לבא - ליחתה קר הז
רתוי הבוט ךרד יהמ תוארהל תוסנל ידכ ,דחוימ לושיב גוח תושעל התסינ תונבה תחא ,לשמל .ןכ םג
.תויתרכוסה תולוחל לכואה תא ןיכהלו לשבל


תרימש לע דיפקהל ךרוצב םייאופרה םיתווצה לש םרבסה תורמל - םיהדמ ןותנ דוע ןייצל יתלוכיב
תחתפתמ 2 גוסמ תרכוסש יפ-לע-ףא ,הלש ףוגה לקשמל תעדומ הניא יתרכהש תויתרכוסהמ תחא ףא ,לקשמ
אל תחא ףא :הלקשמ המ תעדוי אל ןהמ תחא ףא ,תאז לכב .רתי תנמשהמ תולבוסה םישנ לצא תוריהמ רתיב
."םימרגוליק המכ דירוהל הכירצ ינא" וא ,"ידמ הנמש ינא ,יעמשת" :םלועמ הרמא
.הלחמל רשקב אשונה תובישחל ,ףוג לקשמל תועדומל בוריס םייק
רתוי הובג הנמשה רועיש שי תוינע הייסולכוא תובכשבש ,םיאור תימלועה תיעוצקמה תורפסב םג
ימצע יומידל רישי ןפואב רשקתמ הזו ,בוט רתוי ימונוקא-ויצוס בצמב הייסולכוא תובכש תמועל
הנמשהה ןותנ ינש דצמ לבא ,ךומנ ימונוקא-ויצוס דמעמ הל שיש הצובקב תואצמנ תויוודב םישנ .תוחנ
.תויתרכוס תולוח ןתוא לש יתימדתהו ישפנה ןבצמל דואמ רושק םג הז יתכרעהלו ,גיאדמ דואמ דואמ אוה

חרוא םע תרוסמה תושגנתהמ תירקיעה תעגפנה איה תיוודבה השאהש ,ןיבהל יל רתומ םאה :דוד-ןב ה'קסוי
?ינרדומה םייחה

דבלמ .רתוי הבר תובישח תלעב התיה תיתרוסמה תיוודבה השאה לש תוילנויצקנופה .קפס אלל :היער
תייערב םא - תיבה קשמ לוהינב יזכרמ דיקפת רבעב הל היה ,םויה םג בושח ןבומכ הזש ,םידלי לודיג
ייחב תפטוש הרוצב תיבה קשמ לוהינב םאו ,רָעיֵׂשה-תיב תיינבב םא ,ןאצה
.םוי-םויה
יסיסב ןוזמ הניכמ תוחפ ,םידליה ךוניחב תקסוע תוחפ ,תסבכמ תוחפ ,העור תוחפ רבכ השאהשכ ,םויה
,ןכומ םינוקש לכואהמ קלח ןוסחיאל ררקמו הסיבכ תנוכמ התושרב .תיבב רקיעב תאצמנ איה ,התיב ינבל
רודה םויה .לקשמ הל היהו הבושח דואמ דואמ התיה הנקזה רבעב .תטעמתמו תכלוה התובישח השעמלש ךכ
תורבגתה םע - ןכרעמ ריסחמ םהיתושנל םירבגה סחי םג .םירגובמל תרחא תצק סחייתמ ריעצה
.היניגילופה
התובישח אליממו ,תויגוזל התובישחמ תדבאמ איה ,תדלל תלוכיה תא תדבאמ השאשכ ,ןוירפה ליג רחאל
.הזמ םג עפשומ הרבחבו החפשמב הדמעמו

רקוב הדש תשרדמל תורומש תויוכזה לכ
35 רפסמ ,"םיוודבה אשונב תומישר" תרבוחמ קלח אוה הז רמאמ
2003 תנשב רואל האצי תרבוחה