1914 – לארשי ץראו יניס תיזחב יכרותה אבצל יאופרה עויסה
1918
בלוד ןרע
ביבא לת תטיסרבינוא
םשרתהל אלש לוכי וניא ,הנושארה םלועה תמחלמב תיאבצה האופרה תודלותב ןיינעתמה לכ
גרדמ ןוכנ רבדה .םינושה םייברעמה תואבצב הדשב תיאבצה תכרעמה לש עובק טעמכה הנבמהמ
.הימראהו (סופרוק) סייגה תמרב הדש לש םילוחה יתב דעו דודגה

תותיזחה בורבש ךכל איבה יעוצקמ םדא חוכב יתועמשמ רסוח .יכרותה אבצב הנוש היה בצמה
יפ-לע ומקומ םילוח יתבו ,םירחאו ,םייעצבמ-םיידיימה םיכרצל םאתהב םיאפור וצבוש
.ןתינש לככ תומישמה
הנבמו הרותל םאתהב אלש ומקומ םידדוב םיאפור ףאו האופר תודיחיש עובקל רשפא ללככ
.םיעובק

תוצובקה ברקמ היפכב וסיוגש םיאפור :םינווגמו םינוש ויה םיאפור לש שויאה תורוקמ
ויהש ,םיינמרג םיאפורו שממ םייכרות םיאפור ,תינמ'תועה הירפמיאה יבחרב תוברה תוינתאה
רקיעב ושייא םיינמרגה םיאפורה .היכרות התירב תבל הינמרג לש עויסה תחלשממ קלח
הדש תודיחיב ףא םיינמרג םיאפור אוצמל ןתינ םלוא ,ינוניבהו ריכבה גרדב םידיקפת
.ובייח םיכרצהש יפכ ,תוחדינ תודיחיבו

תיעוצקמה המרב תודיחא רסוחל םרג תונוש תודיחיב הנוש המרב עדי ילעב םיאפורב שומישה
הדובע יסופד אוצמל רשפא וב ידיחי טעמכה םוחתה .תובייחמ תויאופר תונירטקוד רדעהלו
םיאפורה םידקפומ ויה וילע ,תוקבדמ תולחמ תעינמו האורבתה אשונב היה ,םירורב
.םיינמרגה

ותשיג תטלוב ,תיאבצה האופרה אשונב תובשחתה רסוחו תיעוצקמ תוינגורטה לש תאז תואיצמב
תיניצרהו תיעוצקמה ותשיג .ורפסב יוטיבל אבש יפכ ,הז אשונל ןייטשנסרק-ןופ סרק לש
יאופר ןונכתו התואנ הנוזת ,תולחמ תעינמ ןוגכ םיאשונל תוסחייתהב ראשה ןיב האטבתה
.יעצבמ –

ןונכתה ,לארשי-ץראו יניס תיזחב יכרותה אבצל תוינייפואה תויאופרה תויעבה ורקסיי
ברקב ועריאש תיאבצה האופרה םוחתב םיעוריא רפסמו ץאוס תלעת רבעל הטישפל יאופרה
.הירוסו לארשי-ץרא ,יניס תיזחב המחלמה ךלהמב יכותה אבצה לש תודיחי

רבדמב םיעוצפ תלבוה