ינמרג-יכרות יתמחלמה ץמאמב לארשי-ץרא ידוהי לש םקלח
הנושארה םלועה תמחלמב בגנהו יניס תיזחב
ראפ-לג ןליא
ותמורת ,הנושארה םלועה תמחלמב יניס תיזחב יכרותה םחולה ליחב ותריש םיטעמ םידוהי קרש ףא לע
רקיעב יוטיב ידיל אב הז רבד .תלטובמ התייה אל יכרותה יתמחלמה ץמאמל ידוהיה בושייה לש תיללכה
תוצופנ ויה אלש תונוכת ,םימדקתמ םירושיכו הלכשה ,ההובג תיעוצקמ תונמוימ השרדנ םהב םימוחתב
ימוחתב רקיעב םרת הז עויס .ץראב תיברעה הייסולכואה ברקב תוחיכש הכ ויה אלשו יכרותה אבצב
הייסולכואב הכימתה ןכו ,תואלקחהו רבדמב םימה ישופיח ,תואנדסה ,תואירבה הסדנהה ,הרובעתה
.תיחרזאה
ויה םירטסואו םינמרגה תירבה ינבו ,םייגולונכט םיעצמא לע היתומדוקמ רתוי הנעשנ תאז המחלמו רחאמ
םא םג ,יתמחלמה ץמאמב בלתשהל םידוהיה לע הלא ולקה – רתוי םימדקתמ םיתוריש תמרל םיליגר
ירבעה בושייה תא ףאו ,םהיתושפנ תא טלמל ךכבו -םייפולח םילולסמב אלא ,שממ םיימדקה תוחוכב אל
ץמאמה ןעמל תורישה ,םימי םתואב ץראב םישקה םיילכלכה םיאנתב .ןויליכו תונערופמ ,ותוללכב
טרפב ,אבצל סויגמ רורחש גישהל ףאו ,בערמ םהיתוחפשמו ויפתתשמ תא ליצהל ידכ וב היה יתמחלמה
.םימויא ויה ויאנתש ,הדובעה ידודגל
הפרותה תודוקנ ויהי םימה תקפסאו הרובעתה יישקש ינמרג יכרותה דוקיפה ןיבה המחלמה ץורפ םע
החנוהו תענוממ הרובחתל םיריבע םישיבכ ץראב וללסנ תאז הקפסא לע לקהל .יתמחלמה ץמאמב תועירכמה
םיידוהי םיסיוגמ לע םג ולקהו ,הז ןוויכב םהיתוריש תא ועיצה םיידוהי םינלבק.רבדמל לזרב תליסמ
סדנהמה .דחוימב הבושח התייה לזרבה תליסמל םידוהי לש םתמורת .ולא תודובע ועציבש הדובעה ידודגל
קיסעהל וגאד םהו ,קלדל םיצע תקפסהל ישארה יארחאה ןכו ,ידוהי היה המייצוק-חמצ וק לש ישארה
םידוהי םינולגע ןכו ,םיבר םידוהי םיאנכט וקסעוה תובכרל הכאלמה יתבב .הלא תומישמל םירחא םידוהי
התייה לזרבה תליסמ תחנהב תויעבה תחא .אבצה תסירפ תומוקמ לא תבכרהמ םינעטמ תרבעהב ודבע םיבר
.םקלח תא םידוהי הכאלמ ילעבו םינלבק ומרת ןאכ ףאו ,םידימע םימ יריבעמו םירשג לש םתיינב
תחידקו היגולורדיהב םינמוימה םידוהי םיחמומ םג םיפתוש ויה יניסבו בגנב םימ תאיצמל םיצמאמב
לאמ'ג לש ןויסינ םג ןהו ,םהיתומהב תאו רבדמב םירבועה תוליחה תא ןה ושמיש הלא םיצמאמ .תוראב
ףאש ,בושייה לש םימונורגא חוקיפבו םידוהי ידיב הלוכ העצוב וז המישמ .רבדמב םיצע תעטל החפ
.יונלו תוקריל םינג וחפיטו ,ךכ םשל הלתשמ עבש-ראבב ומיקה
הפוקתל .םיחקורו םיחא ,םישבוח םג ןכו ,יכרותה אבצב ותריש ץראב םידוהיה םיאפורה ללכמ עברכ
האורבתה תא רפשל ידכ תובר ולעפ םינוכמו תודבעמ ,ידוהי םילוח-תיב הזעב םייקתה וליפא תמיוסמ
.םימחולה תוחוכה ברקב
לש הכאלמה יתבבו ,יאבצ דויצ תרשכהלו ןוקיתל תויאבצה תואנדסב ותריש םיבר םידוהי הכאלמ ילעב
.אבצה
חוריא יתוריש ומיקה ,תיאפוריא המרב הקפסא בגנל םידוהי ואיבה ,םיינמרגה תוחוכה לש םתלעותל
.םימגרותמכ ושמישו
הרזע הטישוהו סיסב השמישש ,עבש-ראבב תידוהי הליהק ףא השבגתה ,םורדה תיזחה תידוהיה תוליעפה בקע
.רבדמב יתמחלמה ץמאמל תרחא וא וז ךרדב ורזעש םידוהיה ףלאכל הבר
חוכב םיתרשמ םידוהיה בור ויה ול המכ יפ ול וליעוה ,יכרותה אבצל םיינויח ויהש ,הלא םיתוריש
המוד רועיש לש וז רשאמ רתוי םינומ תורשע הבושח התייה םייעוצקמ םיתורישב םתורישו רחאמ ,םחולה
.םימלסומה םיסיוגמה לש הייסולכואה לש