המחלמה תוארמ
שיבג בד
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,היפרגואיגל הקלחמה
.תומלצמ רופס ןיאב הנושארה תמלוצמה המחלמה הארנה לככ התייה הנושארה םלועה תמחלמ
גשומ ,המחלמה לש המותסה תפטעמה תא תחאב הצפינ ,הנש 150 -כ תב הריעצ תיפרגוטופ הפש ,םוליצה
,העווזה תא םלוע לבק ופשח המחלמה תוארמ .היתונברוק ויהש הלאלו ומחלנש הלאל קר ןבומ היהש קחורמ
תונורכיז ,םירבקו ברק תודש ,םידקפמו םיגיהנמ תומחג ,ןברוחהו סרהה תייגולונכט ,םייחה תוליז
.םימובלאו

אל ,הטוב ,רישי ,יעצמא יתלב ןפואב תוארמ הקפיס ,םוחת לכ לא הרדח איה .המחלמה תא הטישפה המלצמה
,תיצמתב הרבד ,םיכמסמה תומרע תא העינכה ,תודמולמ תואצרה לע הגליד המלצמה .רזנוצמ אלו ןנגוסמ
.ןמזה ינב םייתוזח-םייגולונכטה םיעצמאב תוארמה תא האיבהו

ילסרבינוא גשוממ המחלמה הררופתה ןתרזעב .תרכזמלו תיתוזח תודעל המחלמה תונומת ויה תאז ךרדב
איה ,הלשמ םיקוח שי תונציצמל לבא .תובושת תעבותו תרקוח ,תלאוש תירוטסיה תונדקונל ,היביכרו
ילכ םגו יתרוקיב זרז איה .תונשרפהו םוסרפה ,הייארה לש הקיתאהו םוליצה לש הקיתאה לע תולאש הלעמ
.סיוגמ וא םימת הלומעת

תונומת ,הנושארה םלועה תמחלמב רקיעב ,תילארשי-ץראה הריזהמ תונומת רחבמל שדקות סנכב האצרהה
.תינויכרא הריבנו תירוטסיה הריקח ,תינשימו תרזוח תוננובתה ועבתש

לאלה לבא'ג תולגרמל תשומחת תרדש