ףונב הממד
לארשיב יטירבה החצנהה לעפממ םימוליצ תכורעת
הדיירטג ןנח םלצה לש
ןיב םירוזשה ,עבש-ראבו הלמר ,םילשוריב םיטירבה םייאבצה ןימלעה יתב לש םימוליצ םיגצומ הכורעתב
לש הטבמ תדוקנמ ,ףונב םדאה לש ותוברועמ תלאש המצעמ הלוע תונומתב ןנובתמל .ילארשי ףונ תונומת
םירצוי הלא םיבצמ .ומתוח תא םדאה ריאשה םהב ,םיפונ םוליצמ תולבקתמה תוקתרמה תואצותהו ,המלצמה
.רתויב תניינעמ תימוליצ היציזופמוק
תישגרו תיתטסא היווח םיווהמ םהו ונלש ףונהמ דרפנ יתלב קלח םה םייטירבה םייאבצה ןימלעה יתב
ידיב רמוח םישמשמ םיעבצהו רואה יקחשמ ,םילמסה ,םיירטמואיגה םיווקה ,תורוצה רשוע .םהב רקבמל
לא תורבחתה לש דממ הפיסומ תובצמה לע םירוטיעהו םילמסה תוירויצו בותיכה תטלבה .ותמלצמו םלצה
.הירוטסיהה
םיעוריאל תודע םה .ךכ הז ןיא תואיצמב ,וניפונב רז ףוגכ םה וללה ןימלעה יתב ןיע תיארמל יכ ףא
םתוא הרביחו ,המדאה תסיפ תא םהל הקינעהש ,המואהו ץראה תודלותב רתויב םייתועמשמ םיירוטסיה
ץמאמב קלח ולטנ ,ןאכ םינומטה ונמע ינבמ םיברש הדבועה .םלצמ ינא םתואש ,ביבסמש םיפונל הבהאב
לש המלשה תוהמה אוה הז רשק .ףונה לא הלאה ןימלעה יתב ןיב רשקה תא דאמ תקזחמ ,יטירבה המחלמה
.הכורעתה
ךפונ ןהל ףיסומו ,תונומתב םג אטבתמה רבד ,ואולמו םלוע םייקתה תובצמה לע קוקחה םש לכ ירוחאמ
.הכורעתב םיפוצל םג רובעת תאז תומלשש יתווקת .הילאמ תנבומ תומלש לש דחוימ

יתורבחתה .יתדובעב יל עייסו ,ץראב םייטירבה םייאבצה ןימלעה יתב תא רקחש ,לטנמיפ ארזעל יתדות
.טרפב בגנבו ללכב ץראב הנושארה םלועה תמחלמ אשונ דומילל דחוימ ילאוזיו דממ הפיסומ וילא