הנושארה םלועה תמחלמב תינויצה תובשייתהה יבושיי
ןלוג ןונרא
הפיח תטיסרבינוא ,היפרגואיגל גוחה
לש תורחא םינפמ םלעתהל הטונו ,ןהלש יטילופהו יאבצה ןפב ללכ ךרדב תקסוע תומחלמ לש הירוטסיהה
ןודל יתנווכב וז האצרהב .הייח חרוא לעו תיחרזאה היסולכואה לע התעפשה ןוגכ ,המחלמה תעפות
יבושיי לש הז ,הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב לארשי ץרא לש התייסולכוא ברקמ יפיצפס רוטקס לש ולרוגב
םיבושייב ,הינשהו הנושארה הילעה תונשב ומקוהש תויטרפה תובשומב רבודמ .השדחה תינויצה תובשייתהה
תנוכשל ןכו ,ץראב ותלועפל תונושארה םינשב תינויצה תורדתסהה לש ילארשיצראה דרשמה ידי לע ומקוהש
.המחלמה ץורפ ינפל םינש שמחכ המקוהש ,ביבא לת ,ופי לש םינגה
וצלאנ םיבשותה .המחלמה ץורפ םע תחאב העטקנ םתמקה זאמ הכשמנש ולא םיבושיי לש תוחתפתהה תקימניד
חרכהב ולא ויה אל .הלאש ןמיסב דמעוה םהלש יסיפה םויקה םצע ובש םהל רזו שדח בצמ םע דדומתהל
ןיוע ןוטלש .הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב לארשי ץראב תיחרזאה היסולכואה לע ומייאש המיחל תולועפ
יבשות לעו ללכב םיבשותה לע ןוילכו בער תנכס איבה הליעי יתלב הרוצב ץראה ינינע תא להינש
ןהיאב תיברמש הדובע תודיחיל רקיעב ,ינאמ'תועה אבצל םיסויגו תומרחה ,םישוריג .טרפב ולא םיבושיי
.ימויק םויא םה ףא וויה ,ובש אל
וחספ אל המחלמה תואלת .וז הפוקתב תושק ולבס םידוהיכ םיברע ,ץראה לש התייסולכוא תיברמ ,ןכאו
הרוצב ןמע דדומתהל החילצה וז הייסולכוא תצובק יכ המדנ יכ םא ,תינויצה תובשייתהה יבושיי לע
,תינויצה העונתה לש עויסה תועצמאב תאז .םידוהיכ םיברע ,ץראה לש םירחאה היבשותל תיסחי תחלצומ
לש םיישקה םע דדומתהל וחילצהש םינוגראו תוגיהנמ לש התחמצהו ,םיבושייה לש תימינפה תונגראתהה
לעפמל היה םא קפס ,ןכ ושע אלול .ינויצה תובשייתהה לעפמ לש ותוטטומתה תא וענמשו ,המחלמה ימי
.המחלמה םות רחאל המוקת ינויצה תובשייתהה