'ראופמה ינאמ'תועה אבצה ידמ תא םינש עברא ךשמב שובלל דובכה יל היה'
ןרוג םייח
יח-לת תימדקאה הללכמההכירעו אובמ ,ץאוס תלעת לא םיכרותה םע ,ןייטשנסרק ןופ סרק רהיירפ ךירדירפ
ןוחטבה דרשמו תוכרעמ :ביבא-לת ,רמייהנגוג לאכימ םגרת ,יפש לאגי תיעדמ
.תופמ עבשו (אובמ ידומע 23 םכותמ) םידומע 2002, 296 ,רואל האצוהה –

,ןייטשנסרק ןופ סרק תיבל ןורבה ,ךירדירפ הירליטראה לרנג לש תונורכיזה רפס לש ינמרגה רוקמה
לחה תינאמ'תועה 8 היימראהו יניס תיזח דקפמכ תריש ןהבש ,יניסבו לארשי-ץראב המחלמה תוכרעממ
ךכ .תיכרות איצוהל הפש םושל םגרות אל זאמו 1938 תנשב רוא האר ,1917 רבמבונ דעו 1914 טסוגואב
לש ותגצהב ךרד תצירפ ןכל הווהמ ,תירבעה הרודהמה .יפש לאגי ,יעדמה ךרועה בתכש אובמהמ םידמל ונא
.תילגנאל םג םגרותי אוהש ןבומכ היה יוארה ןמ .םיארוק לש בחר להקל הז בושח ןמוי
,הנושארה םלועה תמחלמב ץראב המיחלה תא םיראתמה םירפסה תיסחי םיטעומ המכ דע יפש הארמ אובמב
,ןאכ דומעל שקבא ינא .ץראה לש הירוטסיהה ךשמהל ,וליפא תוילרוג ,תועמשמ תובר קפס אלל ויהש םינש
תנבהל ןכו ,המחלמה ךלהמב םיעוראה תנבהל ןייטשנסרק ןופ סרק ינמוי לש םתובישח לע ,רתיה ןיב
הפשב םגרותש ,ונינפלש רואתבו יפש לש אובמב תוקזחה תודוקנה לע דומעא .ןהיתוכלשהו היתואצות
ול רז םלועב דדומתמ ומצע אצמש ,יראוובה םינחתותה ליח שיא לש םידחה ויחוסינל רשפאה לככ הבורקה
תא ריקוהל םג הדימ התואב ךא םיברה ויתונורסח תא ךירעהל ,וקמעל וריכהל דמל ןמזה םעו ,ןיטולחל
הריבב ,ןוטלשה תכרעמ לע םג לבא ,ויגרד לכל ינאמ'תועה אבצה לע ידוחיי טבמ קפסמ רפסה .ויתונורתי
ךלהמב הביבסו ץראב ולהנתהש תויאבצה תוכרעמה לכ לע ןכו ,הילדחמ לע רקיעבו הישעמ לע ,ץראבו
ףותישב תויתיעבה תא ורשב לע ריכהל דמלו ,דוקיפ תודמע המכב הסנתה ןייטשנסרק ןופ סרק .המחלמה
אל' .ינאמ'תועה וליבקמ ןיבל ,עבשהו דייוצמה רקיעבו רדוסמה ,עמשוממה יפוריאה אבצה ןיב הלועפה
.וז ותחטבהב דמוע ןכא אוה ללכ ךרדבש הארנו ,ןייטשנסרק ןופ סרק חיטבמ ,'חייטא אלו הפייא
לכל ןיינע חיטבמה ,המחלמה לש היתודלותל םיקתרמה םיישונאה םיכמסמה דחא תא גיצהל ,ךכ םא ,חמשא
.עוצקמה ישנאל קר אלו ,וב םיארוקה