עבש ראב ריעה שאר ,רנרט בקעי רמ םעטמ הרקוה ןגמ יאכז יבאל קינעמ סודרג הדוהי 'פורפ
(יניע בקעי םליצ)