ברעה בשומב יאכז יבא תא ךרבמ ,עבש ראב תייריע שארו טפוש רבעשל ,יואנ והילא רמ
.סודרג הדוהי 'פורפו יניע בקעי רמ תואישנה ןחלושב םיבשוי דוע .יגיגחה