סנכה לש החיתפה בשוממ תונומת
תוכרעמ תאצוה דקפמ ,,ןלוג יגח ל"אס תואישנה ןחלושב דוע .סנכה תא חתופ לטנמיפ ארזע
רקוב הדש תשרדמ ל"כנמ ,יניע בקעי רמו
םיניזאמה להק