המחלמב יטקטו יגטרטסא באשמכ םימה
לטנמיפ ארזע
רקוב הדש תשרדמ ,תויכוניח תוינכת חותיפל זכרמה
קלח התייה ,לארשי-ץראו יניסב לעפש חוכה הנוּכש יפכ ,'ירצמה חולשמה ליח' לש הכרעמה
לא ולוכ םלועה יניע תא הנפה תיברעמה תיזחב ארונה ןואפיקה .זא לש הירוטסיהב הלודגה המחלמהמ
.תונולשיכה םע תובזכא םג הליחנה ךא ,תונוחצינה םע תווקת החיפה התולהנתהש ,תיחרזמה תיזחה

.תיאבצ הכרעמ לכ לש יעצבמה לוהינהו ןונכתהמ הדרפהל ןתינ יתלב ביכרמ איה תיטסיגולה הכימתה
עקרקהמ ,ותושרל םידמועה םיעצמאהו תוחוכהמ ,תורטמהמ םירזגנ דקפמה ינפב םידמועה םילוקישה לולכמ
לכ לש םיעוציבבו םינונכתב ,בצמה תוכרעהב 'עקרקה' ביכרמב עירכמ לוקיש ויה םימה .ביואהמו
.בגנבו יניסב הנושארה םלועה תמחלמב תולועפה
,הגשהל טושפ תיסחי ,יטסיגול באשמב הבר הכ הדימב יולת היה םלרוגש םילודגה המחלמה יעסמ םיטעמ
טוח לע המחלמה לרוג יולת היה תיטקטה המרב ןהו תיגטרטסאה המרב ןה ,םירקמ רופס ןיאב .םימה ומכ
תומל םיבר םירקמב העיגהש ,םימ תקוצממ ולבס םיניגמה םגו םיפקותה םג .םימה םרוג ללגב הרעשה
.תוברקה תואצותב םיכפהמלו ,תויעצבמ תוינכות יונישל ,אמצמ תומהבו םילייח
םיכרותל אקווד התייה ,רבדמל סולינהמ םימה רוניצ תחנהב תירבה תולעב לש יגולונכטה גשיהה תורמל
עבש ראב-הזע בחרמב םיררופתמה הנגהה יווקב תודיחיל רקיעב ,תימוקמ םימ תקפסהב תיגולונכט תופידע
הדיחי לכל הכומס ראב לכ לע תוינרדומ תובאשמ תוליעיב ומיקה םירטסואו םינמרג םיסדנהמ .הנופצו
ינש וסינ ,יניס רבדמב דחוימב ,תוינרדומה תוטישה דצל ךא .הרידס םימ תקפסא וחיטבהו ,תיאבצ
,הלבוה ,הריגא ,הריפח ידי-לע ,ריחמ לכב רקיה לזונה תא גישהל ,תונושמו תונוש תוטיש םג םידדצה
.תויזיפ-הטמו תויעדמ-ודבספ תוטישב םגו