סופרוקה" לש המיחלה ירתאב רויס - "ברקה ישרפ תובקעב"
"בוכרה ירבדמה
(םיביבר לחנ) ןמייה לא ובא ידאו לע סורהה רשגהו םיביבר תמוצ רוזיא
(שיבג בד םליצ) תוברקה יכלהמ תא ריבסמ יפש לאגי ר"ד
(שיבג בד םליצ) םיביבר לחנ לע סורהה רשגה
(שיבג בד םליצ) תוברקה יכלהמ תא ריבסמ יפש לאגי ר"ד
(שיבג בד םליצ)