םייכרותה םילייחל הטרדנאה דיל ןורכזה סקטמ תונומת
2003 רבוטקואב 31 ,עבש ראבב
(שיבג בד םליצ) עבש ראבב םייכרותה םילייחל הטרדנאה
(שיבג בד םליצ) םייכרותה םילייחל הטרדנאה תולגרמל רז חינמ יכרותה יאבצה חפסנה
(שיבג הד םליצ) םייכרותה םילייחל ןורכזה סקטב םיפתתשמה