31 ,עבש ראבב יטירבה ןימלעה תיבב ןורכזה סקטמ תונומת
םלועה תמחלמב עבש ראב שוביכל םינש 86 , רבוטקואב
הנושארה
(שיבג בד םליצ) ןורכזה סקטב םירבד אשונ ,לארשיב הילרטסוא רירגש ,'גרו'ג םיט רמ
(שיבג בד םליצ)
(שיבג בד םליצ) הבכשא תעורת
(שיבג בד םליצ) םירבק לע תובצמ
(שיבג בד םליצ) ידוהי ליח לש ורבק לע הבצמ
(שיבג בד םליצ)